Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Soused koupil vedlejší pozemek od lesů ČR a po koupi ho nechal vyměřit. Při vyměření geodetem došlo k vyznačení společných hranic a vyznačení společné hranice kolíky. Zároveň se podepsal protokol o vytýčení hranice pozemku (podepsáno vlastníky pozemků k příslušné hranici pozemků).

Soused začal stavět opěrné zdi a navrtal díry pro budoucí plot. Při ohledání bylo zjištěno, že díry pro plot jsou od 50cm do 130cm za hranicí vytýčeného pozemku, tedy na našem pozemku. Okamžitě jsme ho informovali, že je na našem pozemku. Zároveň jsme ho požádal o nápravu a uvedení do původního stavu (ústně). Bohužel se tak neděje. Dotaz:   Chci se zeptat, jak mám postupovat a čeho se soused dopustil? Předpokládám, že ho mám písemně vyzvat a upozornit ho o porušení nějakého paragrafu. Mám se případně obrátit na stavební úřad a nebo na obec? Mohu případně díry pro plot, které vyvrtal na mém pozemku (cca 15 děr) zahrabat a uvést pozemek do původního stavu na svoje náklady a pak požadovat proplacení škody a práce na sousedovi? Děkuji za odpověď. Alois.

 

ODPOVĚĎ:
Vyvrtáním základových děr na Vašem pozemku zasáhl soused nepochybně do výkonu Vašeho vlastnického práva.
Z § 1012 občanského zákoníku:
„Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit …“
zřetelně vyplývá, že tím, kdo je oprávněn rozhodovat o Vašem pozemku, jste pouze Vy. V současné chvíli jste oprávněn domáhat se po sousedovi toho, aby odstranil následky tohoto neoprávněného zásahu (tzn. aby uvedl Váš pozemek do původního stavu). Nebude-li soused na tuto Vaší výzvu reagovat, budete oprávněn buď provést dané práce vlastními silami a domáhat se po sousedovi náhrady případně vzniklých nákladů, popřípadě se budete moci proti nastalému stavu bránit i soudní cestou.
V souvislosti se shora uvedeným lze odkázat na následující ustanovení občanského zákoníku:
- dle § 1042 občanského zákoníku platí, že:
„Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. “
- dle § 2951/1 občanského zákoníku platí, že:
„Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. “
V současné chvíli Vám doporučuji doručit sousedovi písemnou výzvu, v níž stručně a jasně popíšete své zjištění (tedy, že základové díry byly vyvrtány na Vašem pozemku) a vyzvete souseda k uvedení Vašeho pozemku do původního stavu, a to ve Vámi stanovené (přiměřené) lhůtě. Souseda zároveň upozorněte, že nevyhoví-li Vaší výzvě ve stanovené lhůtě, uvedete svůj pozemek do původního stavu vlastními silami a po sousedovi budete požadovat náhradu vzniklých nákladů. Současně lze ve výzvě připomenout, že tutéž výzvu jste sousedovi sdělil již dříve, a to ústně. V této výzvě můžete samozřejmě zmínit některé z výše uvedených ustanovení občanského zákoníku (není to ovšem nutné). Jeden Vámi podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte sousedovi prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, nebo osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka – zároveň je možné zaslat sousedovi scan této výzvy i e-mailem).
Kontaktování stavebního úřadu je dle mého názoru zbytečné – základové díry jsou natolik malé, že by se jimi stavební úřad patrně vůbec nezabýval (Vámi popsaný případ je navíc ryze soukromoprávního charakteru – tedy mimo kompetence stavebního úřadu). Pakliže by však soused Vaší výzvy nedbal a započal s výstavbou oplocení na Vašem pozemku, bylo by okamžité informování stavebního úřadu namístě.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.