Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, jak se mám bránit proti sousedovi, který na mě podal Žalobu o určení mimořádného vyvlastnění pozemku. Věc se má tak, v roce 2005 jsem koupil od rekreační objekt s pozemkem prodej zajišťoval pro prodávající, soused který je i tím sousedem, který mě žaluje. Po mě v roce 2006 požadoval, jestli si může postavit mezi námi rákosovou stěnu.

V roce 2006 jsem souhlasil, i když za rákosem se nacházelo 1.56m2 mého pozemku takový zub. Souhlasil jsem, on tehdy tvrdil, že to požaduje kvůli tomu, že se rádi koupou nazí. Dnes (31.07.2022) v té žalobě píše něco jiného. Tu rákosovou stěnu postavil do středu dřevěných sloupků. Během doby mého pobytu mimo území ČR tu rákosovou stěnu zesílil a přibil z mé strany, bez mého vědomí.   V roce 2018 jsem přikoupil sousedící pozemek, který navazuje na ten 1.56 m2 pozemek a on si okolo roku 2020 na jeho části postavil přístřešek a pod ním instaloval saunu. Celou dobu věděl, že to není jeho pozemek, dokonce má matka ho při montáži přístřešku, který budoval za rákosovou stěnou, vyzvala ať tak nečiní, že jsem pozemek zakoupil. On jí neodpověděl, že buduje na svém pozemku, ale odpověděl, že nevěděl že pozemek někdo koupil a v montáži pokračoval dále. Já jsem se v té době nenacházel v ČR. Dnes (31.07.2022) v té žalobě samozřejmě tvrdí, že byl v domnění, že je to jeho pozemek. V listopadu roku 2020 jsem souseda oslovil, že užívá můj pozemek a je třeba to napravit, on nechal zaměřit stávající hranici pozemku s tím, že se pak domluvíme, jestli mu ten pozemek pronajmu nebo prodám nebo se posune podle katastru tak jak má být a toho jsem byl celou dobu zastáncem. Dne 21.5.2021 mi soused zavolal, že má vyhotovený geometrický plán, ukázal mi ale na A3 červenou čáru bez gps koordinátů, bez výměry byly tam neoznačené body a jen vypočítané metry čtvereční, o které má zájem. Tvrdil, že nic jiného nedostane a pokud se budu dotazovat ve firmy, která zajišťovala měření, že mi nejspíš nic jiného nenabídnou, trval na domluvĕ podle tohoto plánu. Mimo jiné soused je profesionál zabývá se nákupem a pronájmem realit většinu života. Když jsem volal na geodezii, co to má být za plán, bylo mi řečeno, že je to pro větší přehlednost a že se mám zastavit a on mi to vysvětlí. Toho jsem nevyužil, již jsem neměl důvěru. 22.5.2022 donesl soused geometrický plán, tak jak má být. Měl jsem v plánu, mu ten pozemek prodat, za cenu, na které jsme se domluvily, ale až po té co si zkontroluji ten nový geometrický plán. On ale 13.6.2022 podal žalobu a 26.6.2022 mi dorazila do datové schránky. Ta rychlost jak funguje soud mě překvapila. Již mu nechci vyhovět, protože mě dokonce zastrašoval, že ví něco co mi způsobí dost bezesných nocí a že on si to stejně zařídí. Jak se bránit? Jak a o kolik dní můžu požádat soud o prodloužení lhůty. Soud mi určil, že se musím vyjádřit do 10 dnů. Mohu požádat třeba o 60 dní? Opravdu nevím kolik času mi zabere sehnat někoho kdo mě bude chtít zastoupit. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Hodláte-li se proti sousedem podané žalobě bránit, lze Vám samozřejmě doporučit doručit soudu písemné vyjádření, v němž sousedem tvrzené skutečnosti popřete, resp. vyvrátíte a budete se domáhat toho, aby byla sousedova žaloba zamítnuta.
Soud můžete samozřejmě požádat o prodloužení lhůty, která Vám byla poskytnuta k vyjádření. Soudu můžete v původně stanovené desetidenní lhůtě poslat tzv. blanketní vyjádření - tzn. přípis, v němž pouze stručně uvedete, že se sousedovými tvrzeními kategoricky nesouhlasíte a navrhujete, 1/ aby soud sousedovu žalobu zamítl a 2/ aby soud uložil sousedovi povinnost nahradit Vám náklady soudního řízení. V tomto přípise soud zároveň požádejte o prodloužení lhůty k doručení řádně odůvodněného vyjádření, a to například na 60 dní (tuto žádost můžete odůvodnit tím, že se v právních věcech nevyznáte a musíte si sehnat právní zastoupení). Jeden stejnopis tohoto přípisu si ponechte, druhý podepište a doručte soudu.
Co se týče právního zastoupení, doporučuji Vám sehnat si advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Pokud jde o podstatu sousedovy žaloby, domnívám se, že sousedem sepsaná žaloba je nedostatečná. Soused sice v nadpisu žaloby zmiňuje mimořádné vydržení, text žaloby tomu však příliš neodpovídá (soused se v žalobě vůbec nezabývá důvody, proč by mělo k mimořádnému vydržení dojít, natož aby splnění zákonných podmínek nějak prokazoval).
Institut mimořádného vydržení je zakotven v § 1095 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak zapotřebí, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. To neplatí, pokud se mu prokáže nepoctivý úmysl."
Právě druhá věta citovaného ustanovení by měla být středobodem Vaší argumentace. Úmysl Vašeho souseda - který po celou dobu dobře věděl, že užívá Váš pozemek - totiž rozhodně není poctivý. Co se týče kritéria poctivosti (při držbě), lze vyjít z § 992/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží."
Ze znění dotazu lze dovodit, že výše uvedená definice poctivé držby se na Vašeho souseda rozhodně nehodí, jelikož Váš soused musel dobře vědět, že užívá pozemek, který mu nepatří. Z tohoto důvodu nesplňoval Váš soused jednu ze dvou základních podmínek pro vydržení, a to dobrou víru - jak to vyplývá z § 1089/1 občanského zákoníku:
"Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví."
Váš soused mohl ostatně i prostým náhledem do katastru nemovitostí (což lze provést i online) snadno zjistit, že užívá cizí pozemek - jeho dobrá víra (tzn. poctivost) nemohla být dána a k vydržení (a to ani k mimořádnému vydržení) tudíž dojít nemohlo.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.