Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme rodinný domek postavený na kopci. K domku vede přístupová cesta, která není průjezdná žádnou technikou a je strašně strmá. Tak jsme v roce 1987 žádali městský úřad o povolení vybudovat si cestu přes les, bylo nám to umožněno, na vlastní náklady jsme cestu vybudovali a od té doby ji používáme v dobré víře, že po ní můžeme jezdit.

A nyní náš soused, který bydlí níže, koupil celý les, kterým vede cesta a požaduje po nás 1.500.000 Kč za stráň, která sice je lesem, ale staré olše, vlastně nepřístupná a naprosto k ničemu. Prosím, jak se máme bránit? Moc děkuji za odpověď. Aloisie.

 

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu nevyplývá, za co po Vás soused předmětnou částku požaduje. Má se jednat o nabídku odkupu části lesa? Anebo se má jednat o nějakou jednorázovou náhradu za Vámi užívanou příjezdovou cestu (která je, jak jsem pochopil, nyní majetkem souseda)?
Co se týče Vašeho dalšího postupu, bude se vše odvíjet od faktu, do jaké kategorie pozemních komunikací Vámi vybudovaná (a užívaná) příjezdová cesta spadá. Je nepochybné, že se jedná o účelovou komunikaci ve smyslu § 7 zákona o pozemních komunikacích. Dle tohoto ustanovení totiž platí, že:
„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků …
Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad. “
V současné chvíli Vám doporučuji navštívit místně příslušný silniční správní úřad (příslušný odbor městského úřadu) a vše s ním konzultovat. Zejména je nutné zjistit, do jaké kategorie tento úřad předmětnou příjezdovou cestu řadí – tzn. zda se dle jeho názoru jedná o veřejně přístupnou či veřejně nepřístupnou účelovou komunikaci.
Pokud by totiž vyšlo najevo, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci (ve smyslu výše citovaného § 7/1 zákona o pozemních komunikacích), podléhala by tzv. právu obecného užívání. Konkrétně dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích totiž smí každý:
„… užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny … Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. “
Pokud by tomu tak bylo, mohli byste předmětnou příjezdovou cestu bezplatně užívat i nadále, přičemž soused (vlastník této příjezdové cesty) by to musel strpět.
Nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že obecné užívání veřejně přístupné účelové komunikace může být z iniciativy jejího vlastníka upraveno či omezeno. K tomu však musí být splněny poměrně přísné podmínky, které jsou zakotveny v § 7/1 zákona o pozemních komunikacích:
„Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. “
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.