Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním starý, malý srub na vlastním pozemku 400m2. Bohužel je tento pozemek umístěn v pozemku (ostatní plocha, bez stavby), jehož majitelka nesouhlasí s tím, abych srub, který se již rozpadá a hrozí zranění, rekonstruovala. Prý mi nedá souhlas a ani nesouhlasí s tím, aby přes její pozemek (tráva, keře) vjelo nějaké větší auto či technika.

I když se jedná o pruh široký cca 2-3m. My parkujeme bokem a přes tento pruh pouze procházíme. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem mohu srub zrekonstruovat. Moje povinnost je majetek spravovat. Moc děkuji za radu. Pavla.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, zda bude pro rekonstrukci srubu zapotřebí získat nějaké přivolení stavebního úřadu (typicky tzv. stavební ohlášku) – v tomto ohledu bude záležet na parametrech tohoto srubu a rozsahu Vámi zamýšlené rekonstrukce.
Bude-li stavební úřad toho názoru, že žádné přivolení zapotřebí není, bude možné, abyste provedla rekonstrukční práce “ve volném režimu” – tedy bez nutnosti získávat jakékoli veřejnoprávní přivolení.
Dospěje-li naopak stavební úřad k závěru, že získání přivolení bude nutné, budete muset předložit stavebnímu úřadu všechny jím požadované podklady (předpokládám, že v takovém případě by se mělo jednat o vydání tzv. stavební ohlášky dle § 104/2 stavebního zákona).
Je pravdou, že pro získání tzv. stavební ohlášky je nutné předložit stavebnímu úřadu (mimo jiné) písemný souhlas všech sousedů, a to vyznačený na situačním výkresu (§ 105/2 písm. f) stavebního zákona). Pokud se Vám však písemný souhlas Vaší sousedky nepodaří získat, není ještě vše ztraceno. V takovém případě se však budete muset vydat administrativně náročnější cestou – tzn. nežádat o vydání tzv. stavební ohlášky, nýbrž o vydání stavebního povolení (§ 107/1 stavebního zákona). Vaše sousedka se stane účastnicí tohoto řízení a bude případně moci vznášet své odůvodněné námitky § 114 stavebního zákona), se kterými se stavební úřad následně vypořádá – buď jim vyhoví – budou-li logické, anebo je zamítne.
Se stavebním úřadem byste se rovněž mohla domluvit na tom, že provede kontrolní prohlídku Vaší stavby (§ 133 stavebního zákona), přičemž pokud dospěje k závěru, že je tato stavba ve špatném stavu, nařídí Vám (svým rozhodnutím) provedení nezbytných oprav (například ve formě nařízení nutných zabezpečovacích prací na stavbě, nařízení nezbytných úprav na stavbě či nařízení provedení udržovacích prací dle § 135 a násl. stavebního zákona).
Co se týče zajištění vstupu na Váš pozemek (a to za účelem provádění rekonstrukčních prací), je nutné vyjít z § 1022 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.
Žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li sousedův zájem na nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací. “
Pokud by sousedka nevyhověla Vaší žádosti o umožnění vstupu na její pozemek (resp. přejezdu přes její pozemek), přičemž je nutné nabídnout jí za to přiměřenou finanční náhradu, nezbude Vám, než se v této věci obrátit opět na místně příslušný stavební úřad, který je oprávněn Vaší sousedce nařídit, aby vstup na svůj pozemek strpěla. Konkrétně dle § 141 stavebního zákona platí, že:
„Pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická … práva k sousedním pozemkům …, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků …, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě …
Ten, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků … a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek … do předchozího stavu; nesplní-li tuto povinnost nebo nedojde k jiné dohodě, postupuje se podle obecných právních předpisů o náhradě škody. “
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že do budoucna bude vhodné, abyste si zajistila vstup na svůj pozemek buď prostřednictvím smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty (§ 1260 a § 1274 a násl. občanského zákoníku). Pokud by nebyla sousedka ochotna s Vámi tuto smlouvu uzavřít, mohla byste se případně obrátit na soud a žádat zde zřízení tzv. nezbytné cesty (§ 1029 a násl. občanského zákoníku), která může mít i podobu služebnosti.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.