Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelkou malého pozemku v Praze, který je obklopen pozemkem jistého pána, který pozemek vydražil v dražbě. Jedná se o pozemek mého bývalého manžela a uprostřed tohoto pozemku je něco málo přes 40 m2 mých, zapsaných i v katastru nemovitostí. Na pozemek nemám přístup a o prodeji a následné koupi pán nechce ani slyšet, natož prý přemýšlet.

Myslela jsem, že bych se domluvila, aby mi pán pozemek vyměnil na okraj jím vydraženého pozemku, nebo mne vyplatil. Nechce ani jednat. Co s tím mohu udělat? Pozemek je na Praze 10 Dubeč. Ceny pozemků v Dubči nyní 12.000 až 15.000 Kč za metr. Mě by stačila výměna pozemku, abych si mohla na pozemek postavit dřevostavbu nebo aspoň mobilheim. Díky za radu. Radmila.

 

ODPOVĚĎ:
Vlastníka sousedního pozemku nemůžete nijak právně donutit k tomu, aby Váš pozemek odkoupil či směnil za jinou část svého pozemku. V tomto ohledu je nutné ctít smluvní volnost a svobodu rozhodování každého člověka – nikdo nemůže být jiným nucen k uzavření soukromoprávní smlouvy, pokud s jejím uzavřením nesouhlasí.
Potřebujete-li se ke svému pozemku dostat, můžete se s vlastníkem sousedního pozemku v první řadě domluvit na tom, aby Vám přístup k Vašemu pozemku umožnil. To lze učinit zejména:
- na základě smlouvy o výprose (§ 2189 a násl. občanského zákoníku), která může mít i podobu prostého ústního svolení s tím, abyste přes sousedův pozemek například chodila,
- na základě smlouvy o výpůjčce (§ 2193 a násl. občanského zákoníku) – de facto se jedná o řešení velmi podobné výše uvedené výprose,
- na základě smlouvy o nájmu (§ 2201 a násl. občanského zákoníku), kdy si můžete pronajmout například úzký pás v rámci sousedova pozemku za účelem přístupu k Vašemu pozemku,
- na základě zřízení služebnosti (věcného břemene) – v tomto ohledu by se jednalo především o služebnost stezky a popř. služebnost cesty (§ 1274, § 1276 a § 1277 občanského zákoníku) – toto řešení by pro Vás bylo výhodné, neboť se jedná o věcné právo, které se zapisuje do katastru nemovitostí.
Pokud by nebyla dohoda se sousedem na zpřístupnění Vašeho pozemku možná, mohla byste se obrátit:
- buď na místně příslušný okresní soud s návrhem na zřízení práva nezbytné cesty (§ 1029 a násl. občanského zákoníku) – dle § 1029 občanského zákoníku konkrétně platí, že:
„Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty. “
- anebo se můžete obrátit na místně příslušný stavební úřad s návrhem na zahájení vyvlastňovacího řízení, a to ve smyslu § 170/2 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
„Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. “
(tuto variantu – tedy zahájení vyvlastňovacího řízení – Vám však doporučuji zvolit až jako krajní řešení).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že budete-li chtít na svém pozemku umístit například mobilheim, budete k tomu (za určitých podmínek) potřebovat od místně příslušného stavebního úřadu získat příslušné přivolení (především půjde o územní souhlas).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.