Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně kanalizace na mém pozemku. 1991 jsem sousedům, kteří stavěli na vedlejší parcele dvojdomek povolil přes moji parcelu vést kanalizační přípojku do hlavní kanalizace v Tulipánové ulici. V r. 1997 v Obvodní ulici byla zhotovená nová (dříve tam nebyla, každý dům používal septik), ale sousedé se nenapojili a používají původní.

Oba majitelé už své nemovitosti prodali jiným uživatelům. 2020 budeme v místě, kde leží kanalizace budovat bazén a nám překáží. Ústně a taky doporučeným dopisem  se lhůtou do 30.4.2020 chci vyzvat nové majitelé k odstranění kanalizační přípojky a napojení do kanalizace v jejich ulici. Když do 30.4.2020 tak neučiní, chci na svém pozemku kanalizaci přerušit a zabetonovat. Roury, které budou bazénu překážet odstraním. Prosím o vyjádření zda z právního hlediska je můj postup správný. P. S. Nový majitelé chtějí stále používat původní kanalizaci!!! Děkuji.   S pozdravem Eduard.

 

ODPOVĚĎ:

Vámi plánovaný postup je z právního hlediska správný pouze z poloviny, a to té první.
V dotazu uvádíte, že svým sousedům jste v roce 1991 povolil vést přes Váš pozemek kanalizační přípojku k jejich domu. Předpokládám, že se tak stalo pouze ústně (tzn. že se svými tehdejšími sousedy jste neuzavíral žádnou smlouvu, popř. že nevzniklo žádné věcné břemeno). Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Pokud jste svým bývalým sousedům povolil vedení kanalizační přípojky pouze ústně, bylo by možné uvažovat, že se jednalo o výpůjčku či výprosu (tedy umožnění užívat Váš pozemek k určitému účelu po předem nesjednanou dobu).
Svůj souhlas s vedením kanalizační přípojky přes Váš pozemek můžete samozřejmě odvolat (resp. vypovědět ústní smlouvu o výpůjčce/výprose, kterou jste se svými tehdejšími sousedy uzavřel). Z tohoto důvodu je tedy správný Váš úmysl obrátit se na sousedy s písemnou výzvou k odstranění kanalizační přípojky (a napojení svého domu na kanalizaci v ulici).
V této výzvě jednoznačně prohlaste, že svůj souhlas s vedením kanalizační přípojky přes Váš pozemek odvoláváte (přičemž uveďte rovněž důvod – tedy plánovanou výstavbu bazénu). Jeden podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte sousedům prokazatelným způsobem (tedy buď osobně za přítomnosti svědka či oproti podpisu, nebo doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou).
Pokud však sousedé Vaší výzvy neuposlechnou, není možné, abyste jednal svépomocně – tedy kanalizační přípojku zabetonoval a zbytek vykopal (v této části je Váš plán právně závadný).
Je nutné si uvědomit, že přestože je kanalizační přípojka vedena Vaším pozemkem, jedná se stále o majetek Vašich sousedů, který nejste oprávněn ničit. V této souvislosti je možné upozornit především na:
- § 509 občanského zákoníku, z něhož vyplývá, že liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, nejsou součástí pozemku;
- § 3/3 zákona o vodovodech a kanalizacích, z něhož vyplývá, že vlastníkem kanalizační přípojky zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (což se vztahuje rovněž na kanalizační přípojku Vašich sousedů), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci (neprokáže-li se opak).
Pokud byste tedy svépomocně zničil či poškodil kanalizační přípojku Vašich sousedů, jednal byste protiprávně, přičemž by na Vaší straně vznikla odpovědnost za vzniklou škodu.
Neuposlechnou-li sousedé Vaší výzvy, budete oprávněn se v této věci obrátit na místně příslušný okresní soud s žalobou, v níž se budete domáhat toho, aby soud nařídil Vašim sousedům kanalizační přípojku z Vašeho pozemku odstranit. Konkrétně dle § 1042 občanského zákoníku platí, že vlastník
(zde Vy) se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje.
Pro přípravu předžalobní výzvy a žaloby a pro další postup v rámci soudního řízení Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva hmotného).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.