Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused nás na vesnici dlouhodobě (2004-2019) obtěžuje nadměrným hlukem z provozování své zemědělské obživy. Není ani registrován jako živnostník. Nevíme, na základě čeho svou živnost provozuje, v domě není registrována provozovna. Vše realizuje ve dvougeneračním rodinném domě svých rodičů, který navíc ani nevlastní.

Tento rodinný dům, tedy RD tvoří polovinu dvojdomku v řadové zástavbě z 80. let, naproti níž jsou bohužel volná pole, která právě soused zemědělsky využívá. Ani jednu z těchto parcel soused rovněž nevlastní, pronajímá si ji za směšný peníz od obce. My jsme bohužel jediní, kteří sousedí se zemědělcem volným průjezdem do zahrady, tzn. máme směrem k sousedovi orientována okna ložnic. Prakticky od začátku dubna do konce října každého roku dodržuje pouze noční klid a maximálně někdy neděli. Jinak od 6 do 22 hodin je schopen tůrovat motor traktoru, mlátit kýbly, pokřikovat a šoupat bedýnkami v tomto průjezdu, kde vše rezonuje a odráží se od obrovské plochy fasády tohoto souseda do našich oken. Jelikož jsme se vše snažili řešit opakovanou domluvou - bezvýsledně, nyní se sousedy prakticky nekomunikujeme. Dále jsme byli řešit ústní stížností ke starostovi na obci. Starosta odpověděl, že obec musí podporovat podnikání v obci. Největší vrchol byl, když s tichým souhlasem obce (bez stavebního řízení) postavil soused na poli obce v roce 2015 nepovolenou stavbu foliovníku o ploše 360 m2. Upozornila jsem stavební úřad. Dále jsme zaslali otevřený dopis starostovi obce ve smyslu, že obec dopustí, aby převážil podnikatelský zájem jednotlivce nad zájmy (pouze klidně bydlících) občanů. Starosta odpověděl, že foliovník je dočasnou stavbou (nesmysl, nemohl být dočasnou stavbou, protože nebyl povolen stavebním úřadem, který by omezil dobu jejího trvání) a že je postaven naproti RD zemědělce (jde o běžného občana, není registrován pro zemědělskou činnost), navíc na orné půdě, takže údajně nevadí, že v rozporu z platným ÚP obce (plochy pro bydlení). Obcházeli jsme sousedy s peticí. Nejbližší sousedé (kteří jsou však od hluku oproti nám odstíněni) jsou starší lidé, kteří se zemědělce bojí, petici odmítli podepsat, i když se bokem svěřili, že jim to také vadí. My jsme jediní ve věku sousedů provozujících zem. činnost, tzn. bez vyhlídky na jakékoliv zlepšení. (Sousedi jsou poměrně agresivní a tímto jsou i obecně známí ve vsi, lidé se většinou maximálně vyhýbají konfliktům s nimi). Vše vrcholí v září a v říjnu tzv. "zelnou kampaní". Rozmístí se cedule k příjezdu do obce a do klidné slepé ulice, bez parkovací kapacity najede v 30-50 automobilů, tzn. tyto celozářijové akce jsou kromě neustále nastartovaných traktorů a ostatních běžných zemědělských úkonů doprovázeny obtížným najížděním a vyjížděním z našeho vjezdu z důvodu zaparkovaných koupěchtivých zákazníků, kteří dále tvoří dlouhé fronty v našem společném průjezdu doprovázené hlukem, jaký bych očekávala na tržnici. Do toho soused krájí „každému na počkání“ v průjezdu zelí mechanickou krouhačkou odhaduji z 50. let s odpovídajícím „ošetřením hlukových emisí“ z tohoto historického zařízení. Znovu připomínám, že soused není živnostník ani zemědělec. Není ani jasné, jak by z takové činnosti odváděl daně. Poznámky:
1) Nejsme nesnášenliví stěžovači, běžný venkovský hluk ze sekaček, křovinořezů, fotbalových utkání na nedalekém hřišti vnímáme jako běžný vesnický folklór.
2) Problém je, že oba s manželem máme celkem náročnou práci časově i psychicky a doma bychom uvítali trochu klidu. Bohužel se s tím zároveň pojí nedostatek času a energie bránit se sousedovi, na což on hřeší.
3) Jsme už opravdu zoufalí, tak se na Vás tímto obracíme.
Předem děkuji za radu jak tuto situaci řešit a jak se bránit svévolnému chování bezskrupulózního jedince. Tereza.

 

ODPOVĚĎ:
Právní obrana proti Vámi popsanému počínání souseda je poněkud komplikovaná (ovšem nikoli nemožná).
Minulá vyjádření starosty Vaší obce ponechávám zcela bez komentáře (ve svém dotazu je ostatně opatřujete velmi trefnými poznámkami).
Hodláte-li svému sousedovi zkomplikovat život, můžete se v první řadě zaměřit na podstatu jeho činnosti.
Fakt, že Váš soused provozuje svou podnikatelskou činnost v objektu, který mu nenáleží, nehraje prakticky žádnou roli (koná-li Váš soused se souhlasem vlastníka předmětného objektu, je vše v pořádku).
Živnostenské oprávnění Váš soused ke své činnosti nepotřebuje. Konkrétně dle § 3/3 písm. e) a f) živnostenského zákona platí, že živností není:
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
- prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami.
Určité evidenci však zemědělci přesto podléhají. Problematika podnikání v zemědělství je upravena v § 2e a násl. zákona o zemědělství. Dle § 2f/1 zákona o zemědělství je fyzická osoba, která hodlá zemědělsky podnikat, povinna se zaevidovat. Tato evidence je vedena obecními úřady obcí s rozšířenou působností (městské úřady). Dotazem u místně příslušného městského úřadu si proto můžete ověřit, zda je zde Váš soused zaevidován jako zemědělský podnikatel.
Vyjde-li najevo, že Váš soused není veden v evidenci zemědělských podnikatelů, bude možné uvažovat o tom, že se dopustil přestupku. Konkrétně dle § 5/1 písm. a) zákona o zemědělství platí, že přestupku se dopustí ta fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování. Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 50.000,- Kč (§ 5/2 písm. b) zákona o zemědělství).
Proti sousedovu počínání se můžete bránit rovněž soukromoprávní cestou, tzn. podáním žaloby k místně příslušnému okresnímu soudu. Dle § 1013/1 občanského zákoníku platí, že každý je povinen zdržet se všeho, co působí, že (mimo jiné) hluk a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Pro přípravu žaloby (resp. již pro přípravu předžalobní výzvy) Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon č. 252/1997 Sb. , o zemědělství
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Stavba velkého fóliovníku na orné půdě bez stavebního povolení se souhlasem obce - je to v pořádku?