Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přes náš a sousedovic pozemek vede vodoteč, která není zakreslena ani v katastru, ani v územním plánu obce. Voda přitéká z ulice a z polí zatrubněním pod cestou (vlastník Úřad pro zastupování státu ČR), odtéká přes naše pozemky až do vodoteče vlastněnou Státním pozemkovým úřadem. Tato státní vodoteč je již v katastrální mapě zakreslená jako „koryto vodního toku umělé“. Dá se říci, že vodoteč přes naše pozemky zachraňuje zdejší oblast při povodních.

Problémem je, že se vedení obce vytrvale odmítá podílet na její údržbě, kdy je zapotřebí mechanizace a dalších speciálních prací, protože vodoteč narušuje statiku domu – prosakuje do sklepa a hrozí tak zborcení celé stavby.
Starostka obce argumentuje, že jsme my jako vlastníci pozemků vodoteč povinni udržovat na svoje náklady. Rovněž nařídila, že nesmíme vodoteč zasypat, neboť její existenci dokládají historické mapy. Na katastrální úřadu nám ale bylo řečeno, že právně závazná je samozřejmě pouze aktuální mapa. Kdo má povinnost tedy vodoteč udržovat v případě, že se nejedná o „běžnou údržbu“ (např. čištění od větví), ale kdy dochází i k poškozování majetku obyvatel? Děkuji za odpověď, Pavla

 

ODPOVĚĎ:
Podstatné je, kdo je vlastníkem předmětné vodoteče. Pokud stát, pak se o jeho údržbu musí postarat ÚZSM, pokud obec, pak se musí o vodoteč postarat obec. Pokud vlastník vodoteče neudržuje vodoteč v takovém stavu, aby Vám nezpůsoboval škodu, pak máte právo požadovat náhradu škody, která Vám tímto vzniká. Kdo je vlastníkem vodoteče můžete zjistit u místně příslušného vodoprávního úřadu a také na tomto úřadě se můžete dožadovat podáním podnětu, aby tento úřad situaci prošetřil.
Dle § 104, odst. 2 zákona o vodách je tímto vodoprávním úřadem buď obecní úřad, nebo obec s rozšířenou působností, jejichž nadřízeným úřadem je pak příslušný krajský úřad.