Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Pronajímám svůj byt firmě, která ho pronajímá dál (konkrétně "Tvůj správce"). Na základě plné moci s firmou si na sebe nechali přepsat elektřinu. Následně jsem se dozvěděla, že elektřinu dále přepsali na reálné podnájemníky (o tomto kroku mě vůbec neinformovali), kteří elektřinu řádně neplatili a byl odpojen elektroměr.  

Jelikož panelák ve kterém se byt nachází má staré rozvody nešel tedy nový elektroměr připojit a museli se udělat nové rozvody (staré rozvody i elektroměr byl plně funkční).   Firma které byt pronajímám mi vystavila fakturu za úhradu nových rozvodů. Argumentují, že se jedná o investici do bytu. Od začátku sporu jsem na firmu naléhala, že při předání bytu bude funkční elektřina, že jsem jim byt předala technicky v pořádku. Bylo mi naúčtováno za kabel CYKY 4x10, lišta vkládací, drobný materiál a úprava odběrného místa. Firma uhradila elektromontážní práce a přihlášku. Při tomto rozúčtování se prý řídili dle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.   Opravdu mají právo po mne vymáhat tyto práce za jejich pochybení? Děkuji za odpověď. Alena.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , kterým se firma „ohání“, upozorňuji, že předmětem tohoto nařízení je vymezení pojmů „běžná údržba bytu“ a „drobné opravy související s užíváním bytu“. Oba tyto pojmy se vyskytují v té části občanského zákoníku, která se věnuje nájmu bytu (§ 2235 a násl. občanského zákoníku). Vy jste však předmětný byt pronajala firmě – nemůže se tudíž jednat o smlouvu o nájmu bytu (jelikož firma – právnická osoba nemá bytové potřeby) – jak to ostatně vyplývá z § 2302 a násl. občanského zákoníku). Odkaz na nařízení vlády č. 308/2015 Sb. proto považuji za irelevantní.
Výměnu elektrorozvodů a elektroměru lze bezesporu považovat za změnu pronajaté věci. Z tohoto důvodu je aplikovatelný § 2220 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.
Provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu věci. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby. “
Z dotazu vyplývá, že o této změně bytu (pronajaté věci) jste nebyla nájemcem informována, tzn. že jste k ní neudělila písemný souhlas.
Instalaci nových elektrorozvodů a elektroměru lze navíc dle mého názoru kvalifikovat jako náhradu škody, která byla na pronajaté věci způsobena. Dle § 2951/1 občanského zákoníku totiž platí, že:
„Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. “
Dle mého názoru proto nájemce (firma) není oprávněn po Vás požadovat finanční spoluúčast na provedených změnách bytu. Nelze totiž hovořit o jeho zhodnocení, nýbrž pouze o náhradě škody (a to v podobě uvedení v předešlý stav), kterou nájemce (resp. podnájemci) na bytě způsobil.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.