Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na začátku roku 2022 jsem si pronajmul dům v Praze. Na podzim 2022 jsem se dozvěděl přes známého, že v domě co mám k pronajmutí se vyskytuje radon.   Tak mě to nedalo zavolal jsem pracovníka na měření radonu. Po 7 dením měřením byly hodnoty od 1050 do 1210 Bg/m3. Dle odborníka přes radon mě řekl, že hodnoty jsou nevyhovující.

Hodnoty jsou do 300 bg/m3 vyhovující do 1000 bg/m3 zvíšené a od 1000 bg/3  do 3000 bg/m3 nebezpečné k dlouhodobém pobytu je od 3000 bg/m3.   Z výsledkem jsem informoval pronajímatele. Tak mě řekl že o ničem neví. Prý dům zdědil asi před 15 lety a že matka mu říkala že dům je pořádku.   Po domluvě s majitelem jsme se domluvili, že uděláme přesnější měření dvouměsíční.   V najémni smlouvě neuvedl majitel že dům má zvýšení hodnoty radonu.   Zajímalo by mě, jestli musím platit nájemné, když je dům závadný. Nájemní smlouva končí koncem ledna 2023.   Jestli mám nárok na slevu z nájemného nebo na nárok na odškodnění.

 

ODPOVĚĎ:
Nadměrný výskyt radonu bývá zpravidla považován za skrytou vadu pronajaté stavby. V obecné rovině lze v této souvislosti vyjít z § 2208/1 a 2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.
Nájemce má právo započíst si to, co může podle odstavce 1 žádat od pronajímatele, až do výše nájemného za jeden měsíc …“
Co se týče nájmu bytů a domů, zakotvuje občanský zákoník další práva nájemce ve svém § 2265:
„Pronajímatel odstraní poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil.
Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné. “
V současné chvíli je tedy nutné, abyste pronajímateli oznámil výskyt vady, a to samozřejmě písemně (pokud se tak již nestalo). Skrytá vada pronajaté stavby – v podobě nadměrného výskytu radonu – Vás opravňuje k následujícímu:
- především jste oprávněn požadovat po pronajímateli přiměřenou slevu z nájemného,
- prominutí nájemného jste oprávněn žádat pouze tehdy, ztěžuje-li tato vada zásadním způsobem užívání domu, nebo znemožňuje-li tato vada užívání domu zcela – ze znění dotazu však usuzuji, že o tento případ se nejedná,
- za shodných podmínek, jaké jsou uvedeny v předchozí odrážce, jste oprávněn nájem vypovědět bez výpovědní doby – i zde se tedy domnívám, že podmínky pro tento postup dány spíše nejsou,
- dále jste oprávněn požadovat po pronajímateli odstranění této vady, popř. můžete tuto vadu odstranit sám – bude-li pronajímatel pasivní a Vaší výzvu neuposlechne – v takovém případě bude možné požadovat po pronajímateli náhradu nákladů vzniklých na Vaší straně v souvislosti s odstraňováním vady (popř. můžete požadovat slevu z nájemného ve stejné výši) – s ohledem na blížící se konec nájmu je však otázkou, zda by se Vám takový postup vyplatil.
Co se týče odškodnění, to by přicházelo v úvahu pouze tehdy, pokud byste utrpěl nějakou újmu (kterou by bylo možné řádně identifikovat a především vyčíslit). Nic takového však z Vašeho dotazu nevyplývá.
Nebude-li pronajímatel ochoten nadměrný výskyt radonu řešit, můžete na tuto skutečnost upozornit místně příslušný stavební úřad – ten je oprávněn pronajímateli provedení stavebních úprav nařídit. Pro doplnění dodávám, že základní povinnost vlastníka stavby snažit se o snižování přírodního ozáření z radonu je zakotvena v § 99 atomového zákona.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 263/2016 Sb. , atomový zákon

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.