Počet stránek ve webu: 41.226

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podal jsem 12/2018 žalobu na SVJ, které mi nevrátilo přeplatek z vyúčtování služeb za rok 2017 ve výši 23.000 Kč s odůvodněním, že jsem neuhradil nedoplatek z vyúčtování za rok 2016 ve výši 3.000 Kč a za rok 2015 ve výši 1.400 Kč.

Tato vyúčtování jsem reklamoval a požádal o předložení dokladů, protože chyběly ve vyúčtování celkové náklady na výtah a společnou elektřinu a bez těchto částek si nemůžu vypočítat, jestli byla správně vypočtena částka, která připadá na mě a vyúčtování jsou tak nepřezkoumatelná. Dále byly ve vyúčtování služeb zahrnuty i náklady na bankovní poplatky a poplatky za rozúčtování, které nepatří do vyúčtování služeb, ale podle nařízení vlády 366 ze dne 30. října 2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, patří do nákladů na správu. Dále byla ve vyúčtování 2016 i početní chyba, celkové náklady ve výši 28.000 Kč po odečtení celkových uhrazených záloh ve výši 26.000 Kč, neodpovídají nedoplatku ve výši 3.000 Kč. SVJ na mě podalo 4/2018 žalobu na úhradu těchto nedoplatků z vyúčtování 2015 a 2016. U soudu jsem byl jako žalovaný a uvedl jsem důvody, proč vyúčtování nepovažuji za řádná a tudíž splatná a soud řekl, že vyúčtování jsou tak hrozná, že se v nich nevyzná, a že při kontrole na kalkulačce v nich nesedí vůbec nic a s tímto názorem nás seznámil před zahájením jednání. Po tomto sdělení vzal právní zástupce SVJ žalobu zpět, se zpětvzetím jsem souhlasil a právní zástupce mi po jednání řekl, že mi budou vypracována nová vyúčtování a umožněno nahlížení do podkladů, ale k ničemu z toho nedošlo a nic se nedělo. Po mojí žalobě u soudu, která se týká nevrácení přeplatku 23.000 Kč z vyúčtování 2017 (v tomto vyúčtování už nechyběly celkové náklady a nebyl uveden poplatek za rozúčtování a bankovní poplatky, tak jako v předchozích vyúčtováních) právní zástupce SVJ podal vzájemný návrh týkající se nedoplatku z vyúčtování 2015 a 2016, který však soud posoudil jako procesní obranu a do zápisu soud uvedl, že má v řízení za prokázaný nárok žalobce, ale nemá za prokázaný nárok žalovaného, když je na první pohled patrné, že vyúčtování 2016 je chybné a nařídil provést k vyúčtování 2015 a 2016 znalecký posudek. Zajímalo by mě:
1) Proč soud nařizuje provedení znaleckého posudku v oboru ekonomie, účetnictví, vyúčtování služeb (sám soud v zápise uvádí, že vyúčtování 2016 je chybné a i u minulého soudu, bylo soudem shledáno, že vyúčtování nejsou řádná, a proto došlo ke zpětvzetí žaloby. Vyúčtování je záležitostí ekonomickou ale i právní. V rozhodnutí Nejvyššího soudu 26 Cdo 4637/2018 je uvedeno, že vyúčtování jsou buď řádná, anebo nejsou správná a pak splatnost vyčíslených nedoplatků nenastala, na čemž nic nemění znalcem stanovené nedoplatky. Dále je v tomto rozhodnutí NS uvedeno i, že nebylo-li vyúčtování řádné, povinnost provést je nadále trvá a lze vystavit nové, úplné vyúčtování až do rozhodnutí soudu a promlčuje se v tříleté promlčecí době)
2) Měl bych tedy u soudu vznést u vyúčtování 2015 námitku promlčení, když bylo u soudu shledáno, že není řádné a povinnost provést je uplynula 30.4.2019?
3) Když je v zápise uvedeno, že můj nárok má soud za prokázaný, může soud během dalších jednání třeba svůj názor změnit, přestože mou pohledávku soud už neřeší a zkoumá jen pohledávku protistrany?
4) Vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno nahlížení do podkladů, čímž mi vznikl nárok na pokutu 50 Kč/den dle zákona 67/2013 Sb. mohu u soudu vznést také kompenzační z titulu neuhrazených pokut za neumožnění nahlížení do podkladů, pro případ, že by soud po znaleckém posudku změnil názor a považoval vyúčtování za řádná do výše nedoplatků za vyúčtování, přestože částky za neumožnění nahlížení je mnohem vyšší, v řádech desetitisíců. SVJ jsem už k úhradě pokuty za neumožnění nahlížení vyzval, ale nijak nereagovalo.
Děkuji Václav.

 

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. a 2. k promlčení soud nepřihlíží z úřední povinnosti, ale pouze k námitce účastníka. Vzneste proto námitku promlčení, protože pokud soud námitku uzná, což by s ohledem na uplynutí tříleté lhůty měl, pokud byl vzájemný nárok podán až po jejím uplynutí, jakékoliv další dokazování je zbytečné.
3. Dokud nemáte pravomocné rozhodnutí v ruce, může se stále názor soudu měnit, neboť hodnocení důkazů je až poslední fáze před vyhlášením soudního rozhodnutí.
4. Ano, kompenzaci za prodlení vzneste, maximálně se může stát, že ji soud vyloučí s ohledem na rozsáhlost dokazování do samostatného řízení, ale v rámci tohoto rozhodnutí požadavek rozhodně vzneste.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.