Počet stránek ve webu: 40.333

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych si podala žádost o přechod nájmu obecního bytu po rodičích. Po jak dlouhou dobu jsem s nimi, dle zákona, "musela" žít ve společné domácnosti ke dni jejich smrti? Může soud při ochraně práva na bydlení použít judikaturu paragrafu 853 Občanského zákoníku s odkazem na analogickou aplikaci paragrafu 712 Občanského zákoníku a paragrafu 3 Občanského zákoníku? Děkuji. Iva

ODPOVĚĎ:
Přechod nájmu je dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. , možný pouze v případě úmrtí nájemce. Přechod nájmu bytu upravuje § 2279 zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ), který uvádí:
§ 2279
(1) Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu.
(2) Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce 1 skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku sedmdesáti let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku osmnácti let; v tomto případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
(3) Splňuje-li více členů nájemcovy domácnosti podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně.
(4) Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat; dnem dojití oznámení pronajímateli její nájem zaniká.
Zákon nestanoví žádnou lhůtu, po kterou musíte žít s předchozími nájemci ve společné domácnosti.