Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat v případě, že chceme nájemníkům v našem domě dát novou nájemní smlouvu? Můžeme jednoduše přinést smlouvu novou? Nebo to lze řešit pouze dodatkem ke smlouvě stavající? Je nájemník povinen tuto smlouvu podepsat/převzít? Aktuální smlouva je 8 let stará, nevyhovující současnému zákoníku, našim podmínkám ani cenám za pronájem. Děkuji, Bivoj

ODPOVĚĎ:
Pokud mají nájemníci starou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, není jejich povinností novou smlouvu podepsat. Staré nájemní smlouvy můžete ukončit pouze dohodou a můžete nájemníkům dát podepsat text nové nájemní smlouvy sladěné s novým občanským zákoníkem, nicméně zásadní ujednání o nájemném by měla zůstat dle původních smluv. Pokud budete zvyšovat nájemné, musíte se řídit ustanoveními občanského zákoníku o zvýšení nájemného, konkrétně § 2249 odst. 1 "Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží."
Pokud by nájemci nechtěli staré smlouvy dohodou ukončit, museli byste postupovat cestou dodatku k nájemním smlouvám.