Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám delší dobu pronajatý byt na dobu určitou a i když smlouva skončila 30.6.2017, dále jsem byt užívala, platila nájemné a pronajímatel nájemné přijímal a teď najednou požaduje novou smlouvu a peníze s tím, že jsem byt užívala bez právního důvodu. Do nové smlouvy navrhuje konkrétně tento text:

"Narovnání vztahů za období před účinností této smlouvy Jak bylo uvedeno v článku III. 2 této smlouvy uvedeno, nájemce užíval předmět nájmu od 31.5.2014 s tím, že do 30.6.2017 tomu tak bylo na základě smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou ze dne 31.5.2014. Od 1.7.2017 do dne podpisu této smlouvy nájemce užíval předmět nájmu bez právního důvodu, když nájem bytu skončil dnem 30.6.2017. Nájemce po tuto dobu platil pronajímatelkám za přenechání předmětného bytu do užívání částku 24.000 Kč měsíčně, kterou pronajímatelky ve shodě s nájemcem považují za částku odpovídající obvyklé výši nájemného v tomto období." Opravdu jsem byt užívala bez právního důvodu? A u nově tvořené "Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb." pronajímatel navrhuje zvláštní bod, který zní takto: "V případě prodlení nájemce s vyklizením a předáním předmětu nájmu po skončení nájmu se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení." Domnívám se, že takto vysoká sankce je protizákonná. Je tomu tak? Existuje zde smluvní volnost nebo je výše pokuty hraničící s dobrými mravy, či přímo protizákonná, jak jsem již uvedela? Děkuji, Ivona

ODPOVĚĎ:
Podle ust. § 2285 Občanského zákoníku "Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu." Ve Vašem případě by Vás tedy měl pronajímatel vyzvat písemně, pokud tak neučinil, reagujte mu až v říjnu a tím uplyne tříměsíční lhůta, kdy se smlouva automaticky obnoví. Rozhodně doporučuji nepodepisovat mu to, co Vám navrhuje. Jinak byt jste bez právního důvodu neužívala, řádně jste jej užívala na základě nájemní smlouvy, a když Vás nevyzval k vystěhování, tato nájemní smlouva je stále právním titulem k užívání.
Dále z ust. § 2239 Zakázaná ujednání vyplývá, že "Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená." Smluvní pokuta, kterou požaduje pronajímatel, je tedy nezákonná a vůbec se k takovému ustanovení nepřihlíží, i kdybyste jej podepsala.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Maximální pokuta za nevyklizení pronajatého, pronajímaného bytu, domu, nemovitosti po uplynutí, vypršení nájemní smlouvy na dobu určitou