Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nájemní smlouva od 1. listopadu 2013, nájemník uhradil 3 měsíční kauci, první měsíc zaplatil pozdě nájem + zálohy na služby, od té doby už neplatí - již druhý měsíc ani nájemné ani zálohy na služby (smlouvy s dodavateli na služby jsou v našem jméně). Platí ujednání ve smlouvě podle starého či nového zákoníku?

Můžeme nechat odpojit přívod energie, abychom zabránili narůstajícímu dluhu? Mohu dát nájemníkovi výpověď na základě výzvy, že nebyly doplněny peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3 - nájemce do jednoho měsíce od vyzvání pronajímatele doplní kauci na původní výši? Jak především zabránit zvyšování dnešního dluhu na energii, která bude vyfakturována nám a my ji musíme zaplatit. Jak se bránit, aby dluh nenarostl do výše, kdy to bude likvidační nejen pro nájemníka, ale také pro mne jako pronajímatele. Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Platí především nájemní smlouva, kterou jste si s nájemníkem ujednala. To, co ve smlouvě ujednáno není se řídí nyní novým občanským zákoníkem. Nově by se nepříhlíželo ve smlouvě k těm ujednáním, která jsou zjevně nepřiměřená. Taková by byla v rozporu s občanským zákoníkem a tudíž by nebyla brána v potaz.

Nedoplatek i přeplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období, není-li ujednána jiná doba. Podle nového občanského zákoníku máte jako pronajímatel právo, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby Vám nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal/opustil, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Avšak pozor ve výpovědi z nájmu musíte uvést v čem spatřujete zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo musíte před doručením výpovědi nájemce vyzvat, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav. Neučinítel-li tak, k výpovědi se nepřihlíží. Zvýše uvedeného tedy doporučuji nájem s nájemníkem ukončit a jistotu použít na zaplacení energií.