Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastníkem pozemku (trvalý travní porost), který přímo sousedí s komunikací silnice II. třídy. Na uvedené komunikaci začaly práce na opravě vozovky, zadavatel - kraj. Po kontrole pozemku jsem zjistil, že vybagrovanou hlínu z příkopů rozložili na můj pozemek v délce 120m. Po kontaktování firmy, která opravu provádí mi bylo sděleno cituji: Zemina z čištění příkopu, volně ložená, roztažená na Vašem pozemku, nijak neznehodnotila pozemek a lze ji využít k úpravě nerovností.

A teď k dotazu, může toto firma provézt? Pokud můj pozemek hraničí přímo s komunikací a příkop je již na mém pozemku neměl někdo požádat o můj souhlas? Mám právo, aby mi byl umožněn sjezd na můj pozemek? Nyní to nelze ohledně vyhloubeného příkopu. Je nějaké pásmo od komunikace, na které i když je to můj pozemek musím umožnit přístup?

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Může toto firma provézt? Pokud můj pozemek hraničí přímo s komunikací a příkop je již na mém pozemku neměl někdo požádat o můj souhlas?
Dle § 11/1 a 2 zákona o pozemních komunikacích platí, že:
„Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso … silnice …
… těleso silnice … mimo území zastavěné nebo zastavitelné je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů ...“
Je proto otázkou, zda není možné považovat příkop, který se již nachází na Vašem pozemku, za součást předmětné silnice. V této souvislosti je vhodné poukázat rovněž na § 12/1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, dle něhož jsou součástmi silnice rovněž:
„… příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení …“
Výše uvedené nicméně nemění nic na tom, že bylo zasaženo do výkonu Vašeho vlastnického práva, pakliže došlo k uskladnění vybagrované zeminy na Vašem pozemku, a to bez Vašeho souhlasu (k takovému postupu totiž není vlastník silnice, resp. jím objednaná firma oprávněn).
2/ Mám právo, aby mi byl umožněn sjezd na můj pozemek?
Připojování sousedních pozemků na pozemní komunikace je v zásadě možné – o takovém připojení musí nicméně rozhodnout místně příslušný silniční správní úřad. Konkrétně dle § 10/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že:
„Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací. “
3/ Je nějaké pásmo od komunikace, na které i když je to můj pozemek musím umožnit přístup?
Ano, takovým pásmem je silniční ochranné pásmo (definované v § 30 zákona o pozemních komunikacích), v němž se Váš pozemek zajisté nachází.
Co se týče Vaší povinnosti strpět vstup na Váš pozemek, je nutné vyjít z § 34 zákona o pozemních komunikacích, z něhož (mimo jiné) vyplývá, že:
- vlastník, popřípadě správce silnice je oprávněn v silničním ochranném pásmu na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstupovat na cizí pozemky za účelem oprav a údržby,
- přitom je povinen dbát toho, aby tím byla co nejméně rušena práva vlastníků a aby vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým je možno zabránit,
- vznikne-li tím škoda na pozemku, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit,
- jedná-li se o pozemní komunikaci (nebo její část), pro kterou se nezřizuje silniční ochranné pásmo, platí výše uvedené pro vstup vlastníka, popřípadě správce pozemní komunikace na sousední pozemky,
- nelze-li dosáhnout požadovaného účelu jinak, je vlastník, popřípadě správce silnice oprávněn ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu na zachování sjízdnosti a schůdnosti této pozemní komunikace na nezbytnou dobu, v nezbytné míře a za náhradu použít nemovitost vlastníka v silničním ochranném pásmu, a není-li silniční ochranné pásmo zřízeno, vlastníka sousední nemovitosti.
Podstatný pro Vás může být rovněž § 35/1 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož platí, že:
„Vlastníci nemovitostí v sousedství … silnice … jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí … provozem … silnice … nebo přírodními vlivy … O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad. “
Z dotazu nevyplývá, zda nebyly předmětné práce na Vašem pozemku prováděny právě dle tohoto ustanovení – budete-li chtít získat více informací, doporučuji Vám kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.