Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká poplatků za českou televizi. V roce 2008 jsem se přihlásila k odběru. Platila jsem do roku 2013, kdy jsem se přestěhovala. Chtěla jsem odběr zrušit telefonicky, ale po telefonu mě paní nehezky vynadala, že chci zrušit a neřekla mi nic o tom, že je potřeba zrušit písemně nebo se dokonce hlásit, kde bydlím.   Přestěhovala jsem se k rodičům, kde se poplatky platí a tím pádem jsem byla v domnění, že se změnou adresy nic už řešit nemusím.

2015 jsem spadla do insolvence. Insolvence mi skončila oddlužením 2020. Česká televize mi 2023 poslala přes advokátní kancelář, rozhodnutí kde mám uhradit částku cca 7.000 Kč od roku 2020-2023. Proti tomuto rozhodnutí nebylo možné se odvolat, jelikož nabylo právní moci. Mám prý zaplatit téměř 7.000 Kč s náklady řízení a vymáhání. Celou dobu mi nic nepřišlo na mou adresu od České televize ani od advokátní kanceláře až to rozhodnutí. Údajně posílali na starou adresu. Zažádala jsem o prošetření, ale pro duplicitu není důvod neplatit a prý se poplatky platí za osobu a ne za domácnost. Byl mi nabídnut splátkový kalendář, bohužel ho zaslali na neexistující adresu. Poslali mi ho mejlem se špatnými údaji, takže jsem požádala o změnu adresy a jména, jelikož jsem 5 let vdaná. Paní advokátka mi odpověděla, že mi ho znovu nepošle, jelikož nemám snahu splácet a ať si ho vytisknu, podepíšu a pošlu jim ho zpět. Tak se tedy ptám, jestli má Česká televize na toto nárok?   Jediný prohřešek zde je, že jsem se nepřehlásila a nezrušila "odběr". Televizi jsem v té době ani neměla a jelikož jsem celé týdny pracovně na cestách, ani jsem nemohla na nic doma koukat. Rodiče tyto poplatky platí co snad existují a samozřejmě televizi mají. Je možné, že by trvalo 10 let mě najít, když bydlím na jedné adrese? Ještě jsem zapomněla, že mam datovou schránku. Tam mi přišlo asi před měsícem od České televize, že mám zaplatit za rok 2023 a zbylý dluh, že je předán advokátní kanceláři. Děkuji za váš čas a radu jak s nimi jednat. Hezký den Klaudie.

 

ODPOVĚĎ:
Platbu koncesionářských poplatků upravuje zákon č. 348/2005 Sb. rozhlasových a televizních poplatcích. Televizní poplatek platí ten, kdo vlastní televizi, event. ji alespoň měsíc užívá. Poplatek však nemusíte platit tehdy, žijete-li ve společné domácnosti s tím, kdo televizní poplatek platí a je jako poplatník evidován. Za jednu společnou domácnost se platí jen 1x, a to i v případě, že máte více televizních přijímačů.
Jakmile se jako poplatník sama přihlásíte, je možné Vás považovat za „samostatnou domácnost“. V případě, že se televize zbavíte nebo odstěhujete k rodičům, je nutné změnu oznámit do 15 dnů od dne, kdy nastaly skutečnosti odůvodňující odhlášení. Jedná se o zákonnou povinnost, která poplatníkům vyplývá z § 8 odst. 8 citovaného zákona. Za porušení této oznamovací povinnosti si může ČT účtovat přirážku 1000 Kč. Správným postupem je zaplacení poplatku i za měsíc, ve kterém činíte odhlášení. Případné přeplatky Vám ČT následně vrátí. Takové oznámení je tedy vůči ČT třeba co nejdříve učinit, byť opožděně, jinak budete stále vedena v evidenci poplatníků. V oznámení je třeba označit osobu se kterou trvale sdílíte domácnost a která je evidovaným poplatníkem.
Máte-li doklady, ze kterých je zřejmě, že jste v letech 2020-2023 bydlela u rodičů, kteří poplatky hradí či ve společné domácnosti s manželem, který je evidovaným poplatníkem, doporučila bych Vám obrátit se na ČT, resp. zastupující advokátní kancelář, se žádostí o znovu posouzení Vašich nedoplatků - neboť jste v letech 2020 -2023 neměla zákonnou povinnost poplatky platit ve smyslu § 5 odst. 2 citovaného zákona. Povinnost platit poplatek je vázána na vlastnictví/užívání TV, event. na skutečnost, že nesdílíte společnou domácnost s evidovaným poplatníkem, nikoli na dobu, kdy jste vedena v evidenci poplatníků. Domnívám se, že tato skutečnost vyplývá také z § 9 odst. 1 písm. a) cit. zákona, na základně kterého je ČT oprávněna účtovat přirážku a k ní dlužné poplatky za neoznámení vzniku poplatkové povinnosti. Pro případ neoznámení zániku poplatkové povinnosti ale nikoli, neboť § 9 odst. 3, zde hovoří pouze o přirážce. Skutečnosti, že jste v předmětném období neměla povinnost poplatek hradit, je ale třeba dokázat. Bohužel, pokud má ČT vůči Vám již pravomocné rozhodnutí, nemusí Vám vyjít vstříc. Na druhou stranu, i pokud by bylo Vaší žádosti vyhověno, přirážku a účelně vynaložené náklady na vymáhání bude pravděpodobně třeba uhradit.
Doplňuji, že orgány veřejné moci (soudy a úřady) musí písemnosti doručovat přednostně prostřednictvím datové schránky, jinak zpravidla na adresu, která vyplývá z informačního systému evidence obyvatel. Je tedy otázkou, kdy Vám byla zřízena. Pokud jste měla datovou schránku již v době vydání, resp. vypravení soudního rozhodnutí a soud přesto doručoval poštou, pak by u neúspěšného doručování na Vaši poštovní adresu neměla nastat fikce doručení - tzn. takové rozhodnutí by pak nebylo možné považovat za pravomocné a mohla byste se proti němu bránit, příp. by Vám taková situace mohla pomoci k dohodě s ČT.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.