Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řešíme odpovědnost za pochybení při rekonstrukci většího objektu kulturního zařízení, na které se vztahovala jako na architektonické dílo autorská práva. Stavba vznikla podle opakovaného prováděcího projektu z roku 1957 (4 x v tehdejší ČSSR). Původní vlastník ho převedl během funkčnosti objektu na jiného vlastníka. Jako nový vlastník jsme se rozhodli objekt významně rekonstruovat / modernizovat.

Z několika architektonických návrhů město jako nový vlastník vybralo autorizovaného architekta, uzavřelo s ním smlouvu o dílo na zpracování dokumentace a podle ní vybralo zhotovitele díla.   Objekt byl přestavěn, zkolaudován, je v provozu a dále slouží jako kulturní zařízení.   Dědic autorských práv z původního projektu se nyní domáhá finančního vyrovnání.   Není zřejmé, kdo je za to odpovědný a kdo má finanční vyrovnání provést. Jaká je zodpovědnost architekta nového díla, člena ČKA, který na to investora neupozornil, nebo investora nového díla, nebo dodavatele? Dá se takové neplánované finanční vyrovnání považovat za škodu současnému vlastníkovi a požadovat její náhradu na odpovědné osobě?

 

ODPOVĚĎ:
K tomu, aby bylo možné stavebně zasáhnout do architektonického (autorského) díla, aniž by bylo nutné předem získat autorův souhlas, musí být splněny podmínky dle § 38d písm. b) autorského zákona:
„Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

b) architektonické dílo vyjádřené stavbou … užije pro účely … změny dokončené stavby v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty architektonického díla; je-li to opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě požadovat, je povinen předem uvědomit o svém úmyslu autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením změn. “
Ze znění dotazu usuzuji, že tyto zákonné podmínky splněny nebyly (především se totiž jednalo o podstatný stavební zásah, nikoli pouze o změnu „v míře nezbytně nutné“) – bylo tedy zapotřebí předem získat souhlas autora, resp. držitele majetkových autorských práv.
Co se týče řešení otázky, kdo byl povinen vlastníka na tuto zákonnou povinnost upozornit, je nutné vyjít z uzavřených smluv (tedy ze smlouvy s architektem a ze smlouvy s dodavatelem stavby). Není-li v žádné z těchto smluv taková povinnost sjednána, jedná se dle mého názoru o povinnost vlastníka stavby (investora) – jelikož se jedná o povinnost vyplývající přímo ze zákona (který zavazuje bez výjimky každého).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.