Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o právní radu ohledně ochranné známky. Letos (2023) 8.3.2023 jsem si otevřel v Plzni Centrum Ohnivý Drak, které slouží jako místo pro setkávání lidí, přednášky, workshopy a také jako místo, kde poskytuji lidem služby osobního charakteru (koučink, poradenství). V pátek 30.6.2023 jsem dostal e-mail od pána, který si 8.4.2023 podal žádost o zapsání ochranné známky na název "Ohnivý Drak".

V e-mailu mě žádá, zda bych změnil obchodní název své podnikatelské činnosti z důvodu, že on na tento název vlastní ochrannou známku. Po výměně několika emailu mi sdělil, že "pokud ho někdo nespojí v negativním smyslu s provozováním mých aktivit, nebudu to zatím řešit."  Pro mě to však do budoucna vyvolává nejistotu, s čím pán přijde později. Chtěl bych se prosím zeptat, zda se vůči tomuto zápisu ochranné známky mohu nějak bránit. Dočetl jsem se, že do 3 měsíců od podání žádosti na zápis ochranné známky, lze podat námitky. Ve videu na www stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví se zmiňuje, že lze podat námitku, pokud disponuji starším právem a to buď jinou platnou ochrannou známkou (tu nemám) nebo nezapsaným označením, které užívám. Pán má stejný záměr - otevřít v Brně Studio Ohnivý Drak, které bude provozovat stejné činnosti, jako mé centrum v Plzni, ale bude tam navíc provozovat kavárnu, prodejnu atd. Mě by nevadilo, že pán se rozhodl pro stejný název. Přijde mi ale nefér, aby si uplatňoval výhradnost spojení Ohnivý Drak, protože v čase kdy podával žádost o podání ochranné známky, jsem již měl v provozu webové stránky i Facebook, centrum již bylo oficiálně otevřené a tak si pán mohl dohledat, že tento název je již používaný. To stejné jsem udělal já, jinak bych název Centrum Ohnivý Drak nepoužil. Pán je v komunikaci neoblomný a cítí se být na koni, protože má ochrannou známku. Přesto že jsem tedy písemně odmítl změnit název a pán na mě prozatím nadále netlačí, cítím nejistotu v tom, co bude dále. Chtěl bych se tedy prosím zeptat:
- Jestli z přiložené žádosti je zřejmé, že třídy ochranné známky jsou ve shodě s činností, kterou provozuji (tzn. jestli je moje podnikatelská činnost ve shodě s některou ze tříd, na které si pán registruje ochrannou známku)
Já této terminologii nerozumím a tak z toho nejsem moudrý.
- Jestli mohu nějak prokazatelně nesouhlasit, podat námitku proti užití tohoto názvu jako ochranné známky (zda bych tím vůbec něco získal)
(podání bylo 8.4.2023 je tedy lhůta na podání námitek do 8.7.2023? )
- Jestli je případně něco jiného, co bych v této věci mohl udělat.
Jde mi o to, zda pán má právo na to, aby mě žádal o změnu obchodního názvu a zda by si takovou změnu mohl případně vynucovat soudně. Předem děkuji za případné rady. S pozdravem Lumír.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jestli z přiložené žádosti je zřejmé, že třídy ochranné známky jsou ve shodě s činností, kterou provozuji?
Nemohu říci, že bych se v nomenklatuře užívané v tabulkách Úřadu průmyslového vlastnictví pohyboval jako ryba ve vodě, dle mého názoru však lze předmět Vaší podnikatelské činnosti (resp. alespoň jeho část) ztotožnit s těmito třídami:
„ (35) obchodní poradenské služby a informace pro spotřebitele
(41) služby v oblasti vzdělávání, zábavy a sportu“
Chcete-li v této věci nabýt jistoty, doporučuji Vám dotázat se přímo Úřadu průmyslového vlastnictví:
https://upv.gov.cz
(který by měl být schopen Vám – na základě podrobného popisu předmětu Vaší podnikatelské činnosti – sdělit, do jakých tříd lze Vaší činnost zařadit).
2/ Jestli mohu nějak prokazatelně nesouhlasit, podat námitku proti užití tohoto názvu jako ochranné známky (podání bylo 8.4. je tedy lhůta na podání námitek do 8.7.)?
Na tuto otázku jste si v textu dotazu odpověděl vlastně sám. Dle § 7/1 písm. e) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví:
„uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace“
Ze znění dotazu usuzuji, že výše citované ustanovení se na Váš případ hodí, jelikož shoda obou označení je v podstatě stoprocentní, přičemž i podobnost činností, které jsou vykonávány pod tímto označením je nepřehlédnutelná.
Hodláte-li se proti předmětné ochranné známce bránit, doporučuji Vám podat námitky, a to dle výše citovaného ustanovení a postupem dle § 25 zákona o ochranných známkách. Jedná se de facto o jediný účinný (ve smyslu rychlý a efektivní) způsob obrany.
Je nezbytně nutné, abyste dodržel tříměsíční lhůtu pro podání námitek, jelikož dle § 25/1 zákona o ochranných známkách platí, že:
„Osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. “
Tříměsíční lhůta pro podání námitek počíná běžet od data zveřejnění přihlášky – nejsem si jist, zda se jedná o Vámi uváděný den 8. 4. 2023, anebo o den pozdější (v každém případě se jedná o údaj, který by měl být uveden v rejstříku ochranných známek).
Je nezbytné, aby byly Vaše námitky odůvodněné a aby obsahovaly všechny předepsané náležitosti. V této souvislosti odkazuji na § 25/2 a 5 zákona o ochranných známkách, dle nichž platí, že:
„Námitky musejí být odůvodněny a doloženy důkazy umožňujícími projednání každé z námitek. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží.

Námitky obsahují
a) označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, nebo údaj, že se námitky týkají všech výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce,
b) údaje o starších právech namítajícího, na nichž jsou námitky založeny, a
c) označení výrobků nebo služeb, na nichž jsou námitky založeny, nebo údaj, že jsou založeny na všech výrobcích nebo službách chráněných staršími právy namítajícího. “
Pokud byste předkládal námitky v listinné podobě, je zapotřebí tak učinit ve dvojím vyhotovení, a to včetně důkazů (§ 25/6 zákona o ochranných známkách).
Jelikož se jedná o poměrně složitou problematiku a jelikož Vám pro přípravu námitek nezbývá mnoho času, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí práv duševního vlastnictví, resp. přímo oblastí ochranných známek).
3/ Jestli je případně něco jiného, co bych v této věci mohl udělat?
Pokud se Vám podaří docílit (pomocí podaných námitek) zrušení přihlášky ochranné známky, doporučuji Vám si tuto ochrannou známku zaregistrovat pro Vaše vlastní podnikání.
Pakliže by Váš brněnský konkurent v užívání předmětného sousloví neustal, mohl byste se bránit jak prostřednictvím institutu ochranné známky (okud byste si jí nechal pro své podnikání zapsat), tak prostřednictvím ustanovení zakazujících nekalou soutěž (§ 2976 a násl. občanského zákoníku) – tedy soudní cestou.
Nebudete-li v této věci úspěšný či aktivní, může se stát, že Váš konkurent se po Vás bude soudní cestou domáhat zanechání užívání předmětného označení, a to prostřednictvím ochranné známky, anebo v rámci soudního řízení ve věci nekalé soutěže.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 441/2003 Sb. , o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.