Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně autorského práva fotografií. Fotografka fotila moje oděvní kolekce, kterou jsem navrhla a ušila sama v rámci diplomové práci. A teď mám dotaz, jestli jsem spoluautor těchto fotografií nebo ne. Jestli můžu dávat on-line fotografii bez její souhlasu a jestli můžu taky zakázat používat tyto fotografii bez mého souhlasu. Děkuji. S pozdravem, Miluše.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jestli jsem spoluautor těchto fotografii nebo ne?
Stručná odpověď na tento dotaz zní: Nikoli, spoluautorkou fotografií nejste.
V této souvislosti je nutné vyjít z § 5/1 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. “
Pokud byly fotografie vytvořeny pouze fotografkou (jestliže tedy pouze fotografka fotografovala a fotografie následně například graficky upravila), je autorkou těchto fotografií výlučně fotografka.
V souvislosti s výše uvedeným si dovolím stručnou poznámku, že ne každá fotografie představuje autorské dílo (ve smyslu autorského zákona). Definice autorského díla je obsažena v § 2/1 autorského zákona:
„Předmětem práva autorského je … dílo umělecké … které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam … Dílem je zejména … dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii …“
K tomu, aby Vámi zmiňované fotografie představovaly autorská díla, je tedy zapotřebí, aby se jednalo o jedinečné výsledky tvůrčí činnosti fotografky a byly objektivně vnímatelné. Ve své odpovědi budu předpokládat, že se o autorská díla jedná.
2/ Jestli můžu dávat on-line fotografii bez jejího souhlasu?
Ze znění dotazu usuzuji, že vytvoření fotografií Vašich oděvních kolekcí jste si u fotografky objednala (tzn. že došlo k uzavření smlouvy), a to za účelem prezentace Vaší tvůrčí činnosti (například pro obhájení Vaší diplomové práce). V této souvislosti je relevantní § 61/1 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. “
Je proto klíčové, na čem jste se s fotografkou dohodla, tzn. jaké užití vytvořených fotografií bylo předmětem uzavřené smlouvy. Pokud jste si vytvoření fotografií objednala pouze pro potřeby jejich přiložení k Vaší diplomové práci, jste oprávněna použít tyto fotografie pouze tímto způsobem (k jinému užití budete potřebovat výslovný souhlas – licenci – fotografky). Pokud jste s fotografkou naopak sjednala například i to, že fotografie budete prezentovat na internetu, nepotřebujete k tomu nyní její souhlas.
3/ Jestli můžu zakázat používat tyto fotografie bez mého souhlasu?
V této souvislosti je podstatný § 61/2 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. “
Je tedy opět podstatné, na čem jste se s fotografkou dohodla (tzn. zda jste s ní sjednala, jestli může vytvořené fotografie někde prezentovat či nikoli). Pokud žádná taková dohoda neexistuje, je rozhodující, zda uveřejněním fotografií fotografkou mohou být negativně ovlivněny Vaše oprávněné zájmy.
Pokud byly oděvní kolekce fotografovány na modelech (lidech), je vhodné připomenout ještě znění § 85 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat. “
Jste-li tedy například na fotografiích zachycena i Vy (a to způsobem, z něhož je seznatelná Vaše podoba – zejména tedy zachycením tváře), můžete fotografku upozornit, že nesouhlasíte s tím, aby Vaší podobu (zachycenou na fotografiích) uveřejňovala (či jinak rozšiřovala).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.