Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám grafika. Dělá mi již 2 roky etikety na mé produkty. Spolupráce s ním byla zpočátku uspokojivá, později se začala být komplikovaná. Vadí mi hodně jeho chování - je dost arogantní a impertinentní. Když po něm něco chci, má "spoustu řečí" a někdy musím požadavky opakovat i 5x, než je uskuteční. I drobná editace etikety (např. přidání slova do textu etikety) se tak stává velmi nepříjenou záležitostí. Taková spolurpáce mi samozřejmě nevyhovuje, proto jsem ho teď na začátku ledna 2022 požádal o fakturu a zaslání všech zdrojových souborů. Nicméně jsem narazil. Jeho vyjádření k tomuto konkrétnímu bylo, cituji:

"Předmětem naší dohody bylo zhotovení dokumentů tisku - sám jste si zvolil že chcete jak malé jednotlivé etikety tak archy. Náročnější verzi.
...
Tím se dostávám k podkladům - ty nejsou nikdy součástí řešení ale pouze výsledné dílo jako takové. K předání nemám vlastně důvod, protože v něm je i ukryto mé know-how - komu bych jej předal má přístup také k tomu, jak danou práci dělat. A tato znalost mne stála celkem dost úsilí a času v životě. Vy také nepředáváte zákazníkům přesné postupy jak vyrábíte dané produkty - jen produkt samotný a jeho kvalitu za danou cenu.
Jsou případy kdy jsem předal podklady ve zdroji ale nikdy to nebylo bez dohody o vyrovnání a hlavně jednalo se o osobní řešení s lidmi kdy to bylo založeno na zcela normálním a lidském řešení, vztahu a osobním jednání. vzájemném."

K tomu jsou různé arogantní věty, které však jsou běžným tvůrčím uměním/folklorem mého grafika, nicméně pro věc nejsou podstatné.
Bohužel písemná smlouva mezi námi není žádná. Dohoda je "prostě jen" o výrobě etiket a jejich úhradě formou faktury. Zdrojové soubory se zatím nikdy mezi námi neřešily.

Můj dotaz tedy zní:
a) mám nárok na zdrojové (editovatelné) soubory bez dalšího příplatku?
b) má nárok můj grafik
- požadovat příplatek za zdrojové soubory
- nevydat mi je vůbec, pokud nebude chtít? (tzn. je to na jeho libovůli)
- byla by šance ve zcela krajním případě uspět v rámci soudního řízení (ctím myšlenku "normální je se nesoudit" a samozřejmě se k soudu neženu)

Velmi děkuji.

 

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,

na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Mám nárok na zdrojové (editovatelné) soubory bez dalšího příplatku?

V tomto ohledu je klíčové, co je předmětem smlouvy (byť ústní), kterou jste s dotyčným grafikem uzavřel. V dotazu uvádíte, že:

„Dohoda je "prostě jen" o výrobě etiket a jejich úhradě formou faktury. Zdrojové soubory se zatím nikdy mezi námi neřešily. “

Z toho dovozuji, že s grafikem jste uzavřel smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení (vytvoření a vytištění) etiket – tedy nikoli zhotovení elektronického návrhu (grafického řešení) etiket. Nejedná se tudíž o smlouvu, jejímž předmětem je dílo s nehmotným výsledkem – dle § 2631 občanského zákoníku platí, že:

„Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci … postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě. “

Ze znění dotazu usuzuji, že o takovou smlouvu ve Vámi popsaném případě nešlo, jelikož s grafikem jste toliko sjednal, že pro Vás zhotoví hmotně zachycené etikety – tzn. že Vám dodá etikety již vytištěné. V takovém případě splnil grafik své smluvní závazky tím, že Vám vyhotovené etikety dodal – dle § 2604 občanského zákoníku totiž platí, že:

„Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. “

Je nepochybné, že předmětem uzavřené smlouvy bylo vytvoření autorského díla. Zároveň však platí, že předmětem smlouvy o dílo bylo toliko dodání hmotných rozmnoženin tohoto díla, nikoli předání díla v nehmotné podobě.

Grafik, jako autor předmětných autorských děl, je nicméně v dispozicích s těmito díly do jisté míry omezen, a to v § 2633 občanského zákoníku:

„Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno. Neobsahuje-li smlouva výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele. “

 

a dále v § 61/2 autorského zákona:

  „Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. “

Jsem toho názoru, že přenechání těchto autorských děl k užití někomu jinému by bylo jednoznačně v rozporu s Vašimi podnikatelskými zájmy – grafik k takovému postupu proto není oprávněn. Zdrojové soubory si proto grafik může ponechat (jelikož se jedná o jeho autorské dílo a zároveň jste s ním nesjednal, že by Vám je měl předat), nemůže je však přenechat třetí osobě.

 

2/ Má nárok můj grafik požadovat příplatek za zdrojové soubory?

V tomto ohledu bych nehovořil ani tak o příplatku, jako spíše o ceně za dodání nehmotného díla a za přenechání tomu odpovídajících licencí. Dojde-li mezi Vámi a grafikem k dohodě o postoupení zdrojových souborů, bude se de facto jednat o další uzavřenou smlouvu - v tomto případě smlouvu kupní, jejímž znakem je úplatnost.

 

3/ Má nárok můj grafik nevydat mi je vůbec, pokud nebude chtít?

Jak uvádím v odpovědi ad 2/ (výše), jednalo by se o samostatnou (kupní) smlouvu. K jejímu uzavření nemůže být grafik samozřejmě nucen – může tedy nastat i takový stav, kdy Vám grafik zdrojové soubory neprodá.

 

4/ Byla by šance ve zcela krajním případě uspět v rámci soudního řízení?

Na Váš procesní úspěch bych si v takovém případě nevsadil. Potíž tkví v tom, že a/ nedošlo k uzavření písemné smlouvy) obsah smluvních ujednání by proto musel být prokazován na základě obchodní korespondence a nastavených obchodních zvyklostí), b/ dosavadní obchody mezi Vámi a grafikem se týkaly výlučně dodávek vyhotovených etiket (tedy hmotných rozmnoženin autorského díla) a c/ Vaše právo na předání zdrojových souborů nelze opřít prakticky o žádné ustanovení platné právní úpravy.

_____________________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:

zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.