Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji pro marketingovou agenturu. A spustili jsme reklamu, pro klienta, který má eshop (evibrator.cz), kde jsme uvedli "sexshopík plný zboží" - viz příloha. Pak jsme obdrželi dopis (viz příloha) od eshopu sexshopik.cz, kde eshop požaduje po nás 20.000 Kč (sexshopík se mi zdá hodně universální a běžné spojení).

Ale reklama běžela na Google, kde přímo google blokuje reklamy, když je použitý název, na který obsahuje ochrannou známku. A tak se v našem případě nestalo. Po obdržení dopisu jsme pro jistotu reklamu zastavili. Mají nárok na takovouto částku (a podle čeho je vypočítána)? Jelikož jsme splnili podmínky a reklamu zastavili. Nebo jsme v právu? Jelikož bychom pak pro klienta nemohli spustit reklamy ani na sexshop, jelikož i tento název má někdo registrovaný apod. V případě doplnění dalších informací jsem k dispozici. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Tvrdí-li advokát provozovatele eshopu „sexshopik.cz“, že slovo „sexshopík“ je ochrannou známkou jeho klienta, doporučuji Vám tuto skutečnost v první řadě prověřit, a to dotazem u Úřadu průmyslového vlastnictví:
https://upv.gov.cz/
(s tímto úřadem Vám doporučuji rovněž vše konzultovat – a to především omezení, která pro Vás, resp. Vašeho klienta, z případné existence ochranné známky vyplývají, resp. práva držitele této ochranné známky).
Vyjde-li najevo, že se o ochrannou známku skutečně jedná, bude situace Vašeho klienta dosti nepříznivá – to, co advokát uvádí ve Vámi citovaném dopise, je totiž v zásadě pravda.
V této souvislosti odkazuji v první řadě na § 8 zákona o ochranných známkách, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
- vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna;
- své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu (toto prokázání si na advokátovi předmětného eshopu v každém případě vyžádejte) ;
- nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:
a/ označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
b/ označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou;
- za „užívání v obchodním styku“ se považuje zejména:
a/ umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
b/ nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
c/ dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
d/ užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.
Jedná-li se tedy skutečně o ochrannou známku, není Váš klient oprávněn užívat pojem „sexshopík“, nezíská-li k tomu souhlas (licenci) držitele této ochranné známky.
Pakliže byla v reklamě Vašeho klienta použita ochranná známka jiného subjektu (konkurenčního eshopu), mohlo by se skutečně jednat o nekalou soutěž ve smyslu § 2976/1 občanského zákoníku:
„Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. “
Konkrétně by se pak mohlo jednat o parazitování na pověsti, které je v § 2982 občanského zákoníku definováno následovně:
„Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. “
V současné chvíli Vám, resp. Vašemu klientovi, doporučuji vyžádat si od advokáta konkurenčního eshopu předložení písemného potvrzení o registraci předmětné ochranné známky a zároveň si tuto skutečnost ověřte u Úřadu průmyslového vlastnictví.
Pozastavení reklamy bylo v každém případě správným krokem. Ukáže-li se, že opravdu došlo k zásahu do práva k ochranné známce, bude záležet na rozhodnutí Vašeho klienta, zda částku 20.000,- Kč uhradí. Je pravděpodobné, že konkurenčnímu eshopu v této souvislosti nějaká újma vzniknout mohla. Výše odčinění této újmy se však nestanovuje dle žádných tabulek – sama vymáhaná částka svědčí o tom, že se jedná o nabídku smírného urovnání věci. Konkurenční eshop je ochoten za tuto částku věc dále právně neřešit. Je samozřejmě otázkou, zda by konkurenční eshop podnikl další právní kroky, i pokud by mu Váš klient nic nezaplatil – je možné, že konkurenční eshop se spokojí s ukončením reklamy užívající protiprávně jeho ochrannou známku. Pakliže by v této souvislosti došlo k soudnímu řízení, byl by konkurenční eshop povinen prokázat, jaká újma mu v této souvislosti vznikla, jak k tomuto výpočtu dospěl apod. , což nemusí být snadné.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 441/2003 Sb. , o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.