Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chystám se uspořádat velkou výstavu v muzeu na téma Harry Potter, všechny věci jsou moje. Jedná se především o repliky různých předmětů, které byly ve filmech k vidění. Výstava bude doplněna věcmi podle filmů, které jsou vyrobené na zakázku. Bude doplněná o mé vlastní fotografie z londýnských filmových studií a bude tam k vidění i mé vlastní video z ateliérů.

K tomu samozřejmě plakáty z filmů, které jsem si koupila atd. A otázka je: Jak je to s autorskými právy? Může třeba ve výstavních prostorách hrát jako doprovod hudba z filmu? Můžu použít na pozvánky na výstavu a propagační plakáty fotografie z filmů? Součástí výstavy bude soutěžní kvíz pro veřejnost na téma Harry Potter o ceny. Také bude noc v muzeu pro děti, kde bychom jim chtěli pustit film. Nejsem si jistá, jak to v tomto případě funguje. Předměty ve výstavě jsou výhradně moje ze soukromé sbírky. Děkuji za odpověď. Lucie.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jak je to s autorskými právy?
Váš záměr odpovídá pojmu "vystavování", který je v § 17 autorského zákona definován následovně:
"Vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě umožněním shlédnutí nebo jiného vnímání originálu nebo rozmnoženiny díla, zejména díla výtvarného, díla fotografického, díla architektonického včetně díla urbanistického, díla užitého umění nebo díla kartografického."
Pakliže vlastníte sbírku předmětů (z nichž jsou jistě některé autorskými díly, popř. jejich rozmnoženinami), je pro Vás podstatný § 38 autorského zákona, dle něhož platí, že:
"Do práva autorského nezasahuje vlastník ani osoba, která si od vlastníka vypůjčí originál či rozmnoženinu díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii, vystavuje-li takové dílo nebo je k vystavení bezplatně poskytne, ledaže to autor při převodu vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmnoženině zapověděl a vlastníkovi nebo vypůjčiteli to bylo známo nebo známo být muselo, zejména proto, že zapovězení je zapsáno v seznamu vedeném za tím účelem kolektivním správcem."
Výše uvedené by se tedy mělo vztahovat na sbírku předmětů, kterou vlastníte, stejně jako na Vámi zakoupené plakáty. Co se týče Vámi pořízených fotografií a videa, jste jejich autorkou a o jejich zveřejnění rozhodujete sama. V této souvislosti pouze upozorňuji, že Vámi vytvořené video nemůže být bez dalšího opatřeno například filmovou hudbou.
2/ Může třeba ve výstavních prostorách hrát jako doprovod hudba z filmu?
Nikoli automaticky. V tomto případě by se totiž již nejednalo o užití tohoto autorského díla pro osobní potřebu fyzické osoby (ve smyslu § 30 autorského zákona). Veřejná produkce filmové hudby proto bude možná pouze po získání souhlasu jejího autora (tzn. po získání licence), který je reprezentován příslušným kolektivním správcem autorských práv (k tomu více v odpovědi ad 4/ níže).
3/ Můžu použít na pozvánky na výstavu a propagační plakáty fotografie z filmů?
Na tento případ je výslovně pamatováno v § 32/1 autorského zákona, dle něhož platí, že:
"Do práva autorského nezasahuje ten, kdo za účelem propagace výstavy ... originálů či rozmnoženin uměleckých děl taková díla užije v rozsahu nezbytném pro propagaci takové akce, s výjimkou jakéhokoliv jiného užití k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu. Je-li to obvyklé, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen."
4/ Rada na závěr:
Jelikož v rámci výstavy hodláte nakládat s předměty, které jsou (resp. mohou být) chráněné autorskými právy, popř. hodláte zveřejňovat autorská díla, doporučuji Vám konzultovat Vaše plány s příslušnými kolektivními správci autorských práv. Ti by měli být schopni Vám přesně sdělit, jaký typ užití autorských děl neodporuje autorskému zákonu, popř. jakou licenci (a v jaké ceně) bude zapotřebí získat pro možnost dané předměty, fotografie či plakáty vystavovat.
Ve Vašem případě přicházejí v úvahu tito kolektivní správci autorských práv:
- DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.
www.dilia.cz
- OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
www.osa.cz
- INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s.
www.intergram.cz
- OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z. s.
www.ooas.cz
- OAZA, Ochranná asociace zvukařů - autorů, z. s.
www.oaza.eu
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.