Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Napsala jsem pohádkovou knížku, kterou teď budu vydávat a k tomu budu mít další výrobky, pexeso, omalovánky, hrníčky a další. Jak to je s ochranou známkou, aby to nemohl někdo zneužít? Já jsem autor textu a paní nakreslila obrázky. Chce pak z prodeje 3%, protože dala obrázky. A teď chystám i CD s písničkami k této knize.

Já udělám text a melodii a jeden pán by dodělal hudbu a nazpívá to s někým. Musela bych zaplatila za práci. Mohu si to pak vypálit sama doma na CD, nebo musí to vypálit někdo, kdo má živnostenský list na to? Dá se někde zaevidovat ochranná známka a platí se za to? Mockrát děkuji za odpověď. Eva.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Ochranná známka:
Máte-li v úmyslu chránit Vámi sepsaný text a ilustrace ve Vámi vydávané knize, není dle mého názoru ochranná známka vhodným nástrojem. Dle § 1a zákona o ochranných známkách totiž může být ochrannou známkou:
„… jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé
a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a
b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek … způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky. “
Ochrannou známkou tak lze chránit především označení jednotlivých výrobků (loga, nápisy, originální názvy, obrazové zachycení apod.), nikoli však celý text či veškeré ilustrace v knize.
Je nepochybné, že Vámi sepsaný text, stejně jako ilustrace v knize, jsou autorskými díly (ve smyslu § 2 autorského zákona). Z tohoto důvodu je těmto autorským dílům (resp. knize jako celku) poskytována ochrana dle autorského zákona, a to bez nutnosti tuto knihu někde registrovat (tato ochrana vyplývá přímo ze zákona).
Pokud byste byla ve svých autorských právech (vztahujících se k dané knize) dotčena, budete oprávněna se domáhat některého (či více) z práv uvedených v § 40 autorského zákona. Ochrana Vašich autorských práv může být v tomto ohledu zprostředkována I příslušným kolektivním správcem autorských práv. Pro oblast literatury se jedná o Divadelní, literární, audiovizuální agenturu, z. s. (Dilia) :
http://www.dilia.cz/
2/ Vztah s autorkou ilustrací:
Doporučuji Vám ošetřit Váš vztah s autorkou ilustrací smluvně, tzn. uzavřít s ní písemnou smlouvu, v jejímž rámci sjednáte, co si od autorky objednáváte, za jakým účelem, že Vám autorka pro tyto účely uděluje licenci (parametry této licence je nutné vymezit – především je nutné dohodnout, zda bude autorka oprávněna ilustrace používat I sama nebo udělit licenci ještě někomu dalšímu), jaká bude odměna za vytvoření ilustrací a udělení licence apod.
V tomto ohledu lze poukázat na § 61/1 a 2 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak.
Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. “
3/ Vztah s autorem hudby:
Doporučuji Vám, abyste ve vztahu k autorovi hudby postupovala stejným způsobem, jako ve vztahu k autorce ilustrací – tzn. abyste s ním uzavřela písemnou smlouvu, v jejímž rámci si vyjasníte obsah a účel Vaší objednávky a dále licenční podmínky k autorskému dílu, které pro Vás vytvoří.
4/ Vypálení CD s hudbou:
Pakliže byste se rozhodla vydávat (vypalovat) CD s písněmi živnostenským způsobem (tedy soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku – což ze znění dotazu předpokládám), bude nutné, abyste k tomu získala živnostenské oprávnění. V tomto případě se bude jednat o živnost volnou (tedy živnostenské oprávnění, pro jehož získání není vyžadována žádná zvláštní kvalifikace) – konkrétně se bude jednat o živnost: „Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů“.
Nebudete-li mít zájem o získání této živnosti, bude nutné, abyste uzavřela smlouvu s někým, kdo touto živností disponuje.
5/ Evidence ochranné známky:
Ochranné známky jsou evidovány v rejstříku ochranných známek, který je veden Úřadem průmyslového vlastnictví:
https://www.upv.cz/cs.html
Za zaevidování ochranné známky do tohoto rejstříku je zapotřebí uhradit správní poplatek.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 441/2003 Sb. , o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.