Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S kamarádem se chceme věnovat natáčení videoklipů, které jsou parodiemi na již vzniklé písně /klipy/ texty již existujících českých autorů (klipů, textů, písní). Zajímá nás legalnost těchto aktivit a úskalí s nimi spojené. Parodie coby právně nekodifikovaná licence žánr může teoreticky vstoupit do rozporu s občanským zákoníkem, autorským zákonem či Ústavou atd.

Na základě názoru doktora Šalomouna jsem se však dočetl, že je-li parodie vytvořena chytře a sofistikovaně (sofistikovaný, humorný odkaz na citované dílo), autor původního díla by tím neměl utrpět újmu. Souhlasíte s tím?   A jak se, prosím Vás, tato věc řeší ve vztahu k dílčím autorským dílům (hudba, text)? Pokud budu tvořit kvalitní parodii, mohu pracovat s hudební linkou původního díla, aniž bych si k tomu opatřoval výslovnou licenci od autora hudby, event. majitele licence (studia)?   Domnívám se, že s tuto problematiku museli např. řešit producenti České sody či skupina Těžký pokondr. Děkuji, René.

 

ODPOVĚĎ:
S právním názorem JUDr. Šalomouna o oprávněnosti chytrého humoru/parodie lze rozhodně souhlasit. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že autor parodovaného díla může tímto způsobem utrpět újmu nejen v rovině autorskoprávní, nýbrž i občanskoprávní (zejména ve formě zásahu do jeho osobnostních práv) ; umírněnost, resp. přiměřenost Vámi zamýšlených parodií tak lze v každém případě doporučit. Na tomto místě se také sluší podotknout, že každý výkonný umělec má právo na ochranu před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti (§ 70/4 autorského zákona).
V této souvislosti je pak vhodné si uvědomit, že dle § 2/3, 4 a 6 autorského zákona platí, že:
- právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle § 2/1 nebo 2 autorského zákona, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené;
- předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla;
- dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.
Co se však týče použití hudební linky písní, bude získání příslušného oprávnění (§ 2371 a násl. nového občanského zákoníku) s největší pravděpodobností zapotřebí. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že máte-li v úmyslu Vámi vytvořené parodie zveřejňovat (což předpokládám), nebude možné tuto činnost zařadit do některé z kategorií volných užití autorských děl a zákonných licencí dle § 30 a násl. autorského zákona.
V této souvislosti Vám proto lze doporučit kontaktovat příslušného kolektivního správce autorských práv:
Občanské sdružení DILIA – divadelní, literární a audiovizuální agentura
www.dilia.cz
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním
www.osa.cz
INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů
www.intergram.cz
OOA-S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
www.ooas.cz


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jaká je právní úprava vytváření parodií a karikatur?
  • Je pro užití hudební složky písně zapotřebí svolení jejího autora?