Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych od Vás získal odpověď, neboť pořádáme tábory pro děti a v roce 2018 bychom rádi měli téma tábora: Harry Potter. Nechtěli bychom si ale zkomplikovat život nějakými autorskými právy. Je v pořádku mít tábor s názvem Harry Potter?   Budeme tuto informaci mít na webu, plakátech a letáčcích. Sice nebudeme žádné produkty s Harrym Potterem prodávat, ale produktem by mohl možná být i samotný tábor, takže potřebujeme radu. Dále máme vždy táborová trička i náramky, kde se píše název tábora.
Je možné používat i originální grafiku, případně obrázky?

Plakát by mohl vypadat nějak takto, jako to má letos (2017) CK TOPINKA: http://www.borovice.cz/detske-tabory/harry-potter-tabor-bradavice/
Je to ok, nebo tímhle plakátem něco porušují a jsou žalovatelní? Případně co jim hrozí?
A dále video by mohlo být v podobném duchu jako je toto video od CK ROBINSON: https://www.youtube.com/watch?time_continue=74& v=yu53YDGIzVs
Neporušuje autor opět nějaká práva? A co by nám mohlo hrozit? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Martin Rey.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Název dětského tábora:
Dle § 2/3 autorského zákona se autorské právo vztahuje rovněž na jména postav, ovšem pouze za podmínky, že tato jména jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. V případě jména „Harry Potter“ není dle mého názoru tato podmínka splněna, neboť se jedná o vcelku tuctové anglické civilní jméno, tzn. že se nejedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autorky knih o Harrym Potterovi.

Skutečnost, že jméno „Harry Potter“ vešlo díky populárním knihám a filmům v celosvětovou známost a pod tímto jménem si dnes (31.03.2017) prakticky každý představí oblíbenou knižní/filmovou postavu, nemá na shora uvedený závěr žádný vliv.

Z tohoto důvodu je možné použít jméno „Harry Potter“ v názvu dětského tábora, stejně jako na s tím souvisejících tiskovinách či upomínkových předmětech.

2/ Použití grafického vyobrazení jména „Harry Potter“:
Máte-li v úmyslu použít na tiskovinách (či jinde) nápis „Harry Potter“ vyvedený v typickém „potterovském“ písmu, doporučuji Vám v první řadě ověřit, zda není toto grafické zobrazení ochrannou známkou.

Dle § 1 zákona o ochranných známkách může totiž být ochrannou známkou jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Tuto skutečnost můžete ověřit dotazem u Úřadu průmyslového vlastnictví:
http://www.upv.cz/cs.html
(který vede rejstřík ochranných známek).
Zjistíte-li tímto způsobem, že se o ochrannou známku jedná, doporučuji Vám použít pro nápis „Harry Potter“ jiné grafické znázornění.

3/ Použití obrázků a videa:
Fotografie protagonistů filmových postav či ukázky z potterovských filmů jsou autorskými díly, tzn. že pro jejich použití je v zásadě zapotřebí získat souhlas toho, komu svědčí majetková autorská práva. V rámci České republiky bude takový subjekt zastoupen příslušným kolektivním správcem autorských práv, jejichž seznam naleznete zde:
https://www.mkcr.cz/organizace-opravnene-k-vykonu-kolektivni-spravy-prav-692.html

4/ Rizika:
Došlo-li by např. použitím fotografií z filmů, filmových ukázek či filmové hudby k porušení autorských práv, mohl by se ten, komu svědčí majetková autorská práva (resp. za něj příslušný kolektivní správce autorských práv) domáhat nároků dle § 40 autorského zákona.
Došlo-li by k zásahu do práv k ochranné známce, mohl by se ten, komu ochranná známka svědčí, domáhat nároků dle § 4 a § 5 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.
Nejčastěji se jedná o požadavky na ukončení činnosti, při níž byla porušena autorská práva (resp. práva z ochranné známky), odstranění následků takového porušení práv, zničení produktů, jejichž prostřednictvím byla práva porušena, popř. vrácení bezdůvodného obohacení či náhrady škody.

5/ Rada na závěr:
Byť může shora uvedené působit téměř odstrašujícím dojmem, doporučuji Vám zvážit, zda jsou hrozící rizika natolik intenzivní, aby odůvodnila podstatné omezení materiálů, které máte v úmyslu pro přípravu dětského tábora použít. V tomto ohledu je nutné brát zřetel i na skutečnost, že míra, v níž dojde případně k porušení autorských práv (či práv z ochranné známky) bude poměrně zanedbatelná; porušením autorských práv nebudete zároveň prakticky sledovat svou podnikatelskou činnost (resp. alespoň předpokládám, že rovněž Vámi organizovaný dětský tábor, stejně jako drtivá většina dětských táborů, není podnikem zrovna ziskovým).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 441/2003 Sb. , o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
zákon č. 221/2006 Sb. , o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné používat grafiku z pohádkové knihy nebo vyobrazení pohádkové postavy na dětském táboře bez porušení autorského zákona a autorského práva?