Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci sepsat knihu o dětství několika známých nežijících osobnostech. Kniha by měla podobu čtenářského deníku - tak jako si čtete a děláte si výpis psaný vlastními slovy.

1) Lze v souladu s autorským zákonem (jinými zákony) vydat knihu sestavenou z textů - výpisků z knih jiných autorů, kteří se dané osobnosti již věnovali? Např. ze zdroje "Kronika mého života", kterou napsal Josef Lada?
2) Ze kterých zdrojů je pro tento záměr legální čerpat?
Děkuji. S pozdravem Erna

ODPOVĚĎ:
Váš záměr považuji z autorskoprávního hlediska za v zásadě možný.

Je podstatné, co v této souvislosti míníte oněmi výpisky.

Bude-li se jednat o poznámky, které si při četbě jiných knih uděláte, přičemž tyto poznámky dále autorsky zpracujete, budou pro Vás jiné knihy de facto pouze inspirací a zdrojem informací. Takový postup je dle mého názoru zcela v souladu s platnou právní úpravou, neboť pro vznik Vaší knihy bude klíčové tvůrčí zpracování Vámi vypsaných informací.
Dle § 2/4 autorského zákona platí, že předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného díla. Dle znění dotazu nicméně předpokládám, že ve Vašem případě by se o zpracování cizích knih jednat nemuselo, pakliže je budete používat pouze jako inspirační zdroje.
Pokud pod pojmem výpisky míníte drobné doslovné citace cizích knih a Vaše kniha by tak měla být sborníkem úryvků z cizích děl, bylo by s největší pravděpodobností zapotřebí získat souhlas autorů (resp. nositelů příslušných autorských práv) Vámi použitých knih. Tento souhlas by měl podobu licence. V této souvislosti by bylo nejsnadnější oslovit příslušného kolektivního správce autorských práv. Tímto subjektem je v případě literárních děl DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura:
http://www.dilia.cz/
Ve Vašem případě je tak zapotřebí vypisovat a následně tvůrčím způsobem přepisovat, nikoli pouze opisovat.
Shora uvedené samozřejmě neznamená, že byste ve své knize nemohla citovat z jiných knih, tyto citace však musí být přiměřené. Konkrétně dle § 31/1 písm. a) autorského zákona platí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle. Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
Při psaní knihy můžete čerpat z jakýchkoli zdrojů, které máte (samozřejmě legálně) k dispozici (typicky tedy ze zveřejněných knih).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Citáty z jiných knih a autorské právo
  • Je možné citovat jinou knihu bez porušení autorského práva?
  • Jak neporušit autorské právo citováním jiné knihy (životopis popisují dětství jiné slavné osoby, osobnosti, celebrity)