Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.034

Změna otce, osvojenectví

Odesláno: 
Otevřeno 231 x
1 odpověď
 
Dobrý den, s bývalou přítelkyni máme syna (2roky), zapsán do rodného listů jsem byl loni (2019) v srpnu a to souhlasným prohlášením (DNA testy nebyli prováděny ale na 99,9% jsem jeho otec) a dále soud o určení péče a stanovení výživného byl v prosinci. Před nějakou dobou přišla bývalá přítelkyně stím, že se bude vdávat a že mě chce vymazat z rodného listů což by pro mě znamenalo ztrátu povinnosti platit výživné dalších 24 let. Chtěl bych se tedy zeptat jakou cestou bych měl postupovat v případě, že bych se rozhodnu její žádosti vyhovět. Zda je pouze možné zajít na matriku a vydat souhlasné prohlášení na změnu otců nebo osvojenectví či je nutný soud popřípadě jaké jsou nejlepší možné další kroky. Mnohokrát děkuji za zodpovězení.
 
Dobrý den,

své otcovství byste mohl popřít v tzv. řízení o popření otcovství před soudem, nicméně již uplynula zákonná 6 měsíční lhůta k možnost podání návrhu. Je zde ještě možnost postupovat dle ustanovení § 793 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, nicméně v tomto řízení může soud požadovat vypracování znaleckého posudku na určení biologického otce, proto by řízení pravděpodobně nebylo úspěšné. Obecně pak podle citovaného ustanovení ve výjimečných případech (vyžaduje-li to veřejný zájem dítěte a mají-li být naplněna základní lidská práva) může i sám soud zahájit řízení o popření otcovství v případě, že otcovství bylo určeno tzv. souhlasným prohlášením rodičů a zapsaný otec být otcem nemůže. Kdokoliv tedy může podat k soudu podnět na zahájení řízení o popření otcovství.

Citovaná ustanovení občanského zákoníku :
§ 790
(1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození.
(2) Ustanovení § 785 odst. 1 věta druhá a § 785 odst. 2 platí obdobně.
§ 792
Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.
§ 793
Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.