Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.062.238

Pohledávka za právnickou osobou

Odesláno: 
Otevřeno 213 x
1 odpověď
 
Dobrý den, jako bratři-dva pronajímatelé- jsme uzavřeli nájemní smlouvu s nájemcem-se společností s ručením omezeným (dále jen společnost), která nám delší dobu nehradí nájemné. 1-Jak se nejlépe bránit? Lze na společnost podat žalobu? 2- Je vhodnější požádat o vyhlášení konkurzu společnosti? Jaký je postup a kde žádat? 3- Nebo je vhodnější počkat, až konkurz zařídí jiný věřitel a připojit se? Kde je možné sledovat, zda o konkurz nepožádal jiný věřitel? 4- Nájemní smlouvu za společnost podepsal pouze jeden jednatel.
Jak jsme nyní zjistili, při uzavírání smluv při částce nad 200.000 Kč, podle zápisu v obchodním rejstříku této společnosti, mají smlouvy podepisovat oba jednatelé. Měsíční nájemné je nižší než 200.000 Kč, ale současný dluh společnosti je vyšší než 200.000 Kč. Je uzavřená nájemní smlouva platná? Pokud není, máme podat žalobu na jednatele, který smlouvu podepsal jako na fyzickou osobu a žalovat způsobenou škodu podvodným jednáním jednatele? Jaký byste nám doporučili postup, abychom získali dlužné nájemné?
 
Dobrý den,

na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět. Již první rozpor nastává u otázky, zda byla nájemní smlouva platně uzavřena a zda se jednalo o projev vůle společnosti nebo zavazovala pouze jednatele. Je-li v obchodním rejstříku způsob jednání za společnost vázán na výši určité částky je nutné tento způsob jednání dostatečně specifikovat. Má-li za společnost jednat více jednatelů a to i v případě opakujícího se plnění, za který lze nájem považovat, mělo by toto omezení jednatelského oprávnění být uvedeno ve způsobu jednání ve výpisu z obchodního rejstříku a to včetně doby, za kterou se tato hodnota u opakujícího plnění vypočítává. V případě, že tomu tak není, přikláněla bych se spíše k názoru, že pokud stanovená výše nájemného nepřekračovala hodnotu uvedeného plnění, mohl za společnost jednat pouze jeden jednatel.
Budeme-li vycházet z toho, že smlouva byla platně uzavřena a zavazuje danou společnost, je nutné vymáhat dlužnou částku po této společnosti. Jestli bylo vůči uvedené společnosti zahájeno insolvenční řízení se dozvíte z insolvenčního rejstříku, který je veřejný a dostupný na http://www.justice.cz.
Budete-li chtít podat na právnickou osobu, která je podnikatelem, insolvenční návrh, bude po Vás soud vyžadovat složení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-- Kč (§ 108 odst. 1 inslovenčního zákona). Tato záloha se Vám nemusí vrátit v případě, že insolvenční správce nedohledá žádný majetek společnosti, který by mohl být zahrnut do majetkové podstaty, a Vámi složená záloha poslouží pro úhradu nákladů insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu je vždy lepší vyčkat a bude-li zahájeno insolvenční řízení vůči dané společnosti, přihlásit jako věřitel svoji pohledávku. Vzhledem k tomu, že věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky jen v omezené lhůtě, je vhodné insolvenční rejstřík pravidelně sledovat.
Nebude-li proti dané společnosti vedeno insolvenční řízení, doporučuji Vám nejprve si zjistit z centrální evidence exekucí (CEE), zda na danou společnost jsou již vedeny nějaké další exekuce. Přístup do CEE má řada advokátů. Dle výpisu z CEE se můžete lépe rozhodnout, zda danou pohledávku vymáhat u soudu. Rozhodnete-li se pro vymáhání své pohledávky, doporučuji Vám vyhledat pomoc advokáta, který by Vám pomohl se sepisem žaloby nebo s přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení. Jejich seznam naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.