Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.036.448

Užívání soukromé cesty, ostatní komunikace sousedem bez věcného břemen, služebnosti

Odesláno: 
Otevřeno 3625 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
naše cesta je vedena jako ostatní komunikace. Jsem vlastníkem a není na této cestě žádné Věcné břemeno. Z této cesty se dostane nás soused k jeho stodole. K domu má přístup z hlavní silnice. Jak je definována ostatní komunikace? Mohu mu zamezit přístup? Když ne, kolik metrů mu musím nechat na průjezd? Mohu nechat tuto cestu přejmenovat v katastru nemovitostí?
Děkuji vám předem za vaši odpověď.
 
Dobrý den,
splňuje-li tato komunikace podmínky účelové komunikace a tedy v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nesmí nikdo uzavřít místní či veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez příslušného povolení silničního správního úřadu.

Ty zákon o pozemních komunikacích vymezuje v § 7 takto:
„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. “
Předpoklad, že se jedná o účelovou komunikaci, vychází z toho, že pojem "ostatní komunikace" zákon o pozemních komunikacích ani zákon o silničním provozu nepoužívají.

V případě nejasností, zda se předmětná komunikace má charakter tzv. veřejně přístupné účelové komunikace nebo účelové komunikace veřejně nepřístupné, rozhodne spor mezi jejím vlastníkem a uživatelem silniční správní úřad. Tím je příslušný obecní úřad.

Za účelovou komunikaci veřejně nepřístupnou se považuje pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu.

V případě, že půjde o účelovou komunikaci veřejně přístupnou, nebudete moci sousedovi znemožnit přístup k jeho nemovité věci.

Provedení změny způsobu využití pozemku v katastru nemovitostí není nic jednoduchého a musel byste splnit určité podmínky. Nejprve by muselo dojít k změně způsobu využití pozemku fakticky v terénu na základě rozhodnutí nebo územního souhlasu stavebního úřadu.