Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
4.5 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Spáchal jsem drobnou krádež (škoda 50 Kč, kterou jsem na místě dodatečně uhradil), se má věc momentálně následovně. Dopis do schránky již konečně přišel, přišel s vyjádřením, že jsem byl shledán vinným v této věci či tak nějak, a se složenkou, což bylo pro mě překvapující, protože jsem čekal dopis ohledně návštěvy u přestupkové komise.

Nic takového jsem se tam ale nedočetl. Můžu to tedy chápat tak, že když jsem složenku s pokutou zaplatil, je tato záležitost uzavřena? Žádná komise mě již nečeká? Další můj dotaz směřuje k možnosti či nemožnosti zažádat o dřívější vymazání tohoto přestupku z evidence přestupků je toto možné? Pokud ano na koho se mám v tomto obrátit? Za jak dlouhou dobu bude sám přestupek vymazán, platí doba pěti let? Mockrát děkuji za vaši pomoc s pozdravem Standa.

ODPOVĚĎ:
Ústní jednání před přestupkovou komisí může být nařízeno, ale taky nemusí (§ 80 zákona č. 250/2016 Sb.). Není povinnost každý přestupek ústně projednat, lze vycházet i ze spisového materiálu a shromážděných důkazů.
Pokud jste byl shledán vinným ze spáchání přestupku a uhradil jste uloženou pokutu, je de facto celá záležitost pro Vás vyřešena a není třeba jednání před přestupkovou komisí.
Přestupky proti majetku se zapisují do evidence přestupků, přičemž pro výmaz zápisu platí následující:
Údaje obsažené v evidenci přestupků se vyřazují z evidence po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, kterým se pro tyto účely rozumějí i rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení a rozhodnutí soudu o žalobě ve správním soudnictví.
Údaje o pravomocném rozhodnutí o přestupku se z evidence přestupků vyřadí též, je-li toto rozhodnutí zrušeno rozhodnutím správního orgánu nebo soudu.
Je to jednotná lhůta, která se použije pro všechny přestupky vedené v evidenci. Není možné zažádat o dřívější výmaz, jediná dřívější možnost výmazu spočívá ve výše uvedeném – např. pokud by rozhodnutí o přestupku bylo zrušeno soudem, došlo by k vymazání z evidence přestupků i před uplynutím 5 let.
Po výmazu se údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích o přestupku se ukládají v úschovně dokumentace. Přístup k takto uchovávaným údajům je značně omezen. K úplnému vymazání údajů uložených v úschovně dokumentace dojde po 10 letech od jejich uložení.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Přestupkové řízení skončilo zasláním složenky - je věc ukončena?
  • Drobná krádež - výmaz z rejstříku přestupků