Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímal by mě nezaujatý pohled odborníka na situaci, kterou jsem zažil nedaleko svého domu na vycházce. Na účelově pozemní komunikaci, nedaleko od mé obce, na které je běžný provoz (zkratka, spojnice mezi dvěma obcemi) jezdí zde auta, cyklisté, pohybují se zde chodci, děti a mimo jiné je cesta vedena jako cyklostezka, se pohybovala skupina myslivců se zjevně nabitými dvouhlavňovými brokovnicemi (zbraně byli v nesklopeném stavu se zavřeným závěrem, tak předpokládám, že nabité).

Jeden z myslivců měl zbraň ve vybitém (zlomeném) stavu položenou na vleku traktoru, další dva myslivci stáli přímo na cestě, měli zjevně nabité zbraně zavěšené přes rameno, kdy při jejich pohybu zbraně mířily různě do stran, další z nich seděl v traktoru zaparkovaném bezprostředně vedle cesty a zjevně nabitá zbraň byla položena na přístrojové desce traktoru přičemž ústí zbraně mířilo do prostoru cesty, kde jenom za dobu co jsem byl na tomto místě projelo několik aut. Jako chodec jsem považoval za nebezpečné jít po cestě, na kterou míří nabitá brokovnice, proto jsem přítomné myslivce vyzval, zda by nemohli zbraně zaopatřit tak, aby neohrožovali své okolí. Myslivci místo toho, aby zbraně zabezpečili, začali sprostě nadávat, že jsou ve své honitbě a ať odtamtud vypadnu. Celou situaci jsem tedy zdokumentoval pomocí foťáku svého telefonu, načež mě jeden z myslivců začal napadat, že mi rozdupe telefon a přistupoval s nataženou rukou ke mě, kdy jsem ho odstrčil ve chvíli, kdy byl v bezprostřední blízkosti. Další myslivec se po mě ohnal rukou, ale stihl jsem uhnout. Nechtěl jsem dál vyostřit konflikt s ozbrojenými agresivními myslivci, tak jsem byl nucen odejít pryč po cestě, na kterou z traktoru mířila zbraň. Rád bych zabránil tomu, aby se podobná nebezpečná situace opakovala, a chtěl bych tak předejít tomu, aby se stalo nějaké neštěstí, které nechci ani domýšlet, a proto bych byl rád, aby se na tuto situaci podíval odborník, vyhodnotil situaci a případně mi dal radu co dál, případně jak postupovat v podobné situaci. Především mi jde o posouzení bezpečné manipulace se zbraní v tomto případě. Děkuji, s pozdravem Ctirad.

 

ODPOVĚĎ:
Nejsem odborníkem na střelné zbraně – nemohu proto posoudit, zda Vámi popsané chování dotyčných myslivců odpovídalo bezpečnostním pravidlům při manipulaci se střelnou zbraní či nikoli.
Pakliže ovšem dotyční myslivci Vámi popsaným způsobem manipulovali s nabitými zbraněmi, je zjevné, že porušili naprosto základní pravidla bezpečnosti. Takové jejich chování by bylo možné kvalifikovat jako přestupek dle § 76/1 písm. b) zákona o zbraních, dle něhož se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:
„ohrozí život nebo zdraví tím, že při zacházení se zbraní nedbá zvýšené opatrnosti …“
Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 50.000,- Kč (jak to vyplývá z § 76/3 písm. a) zákona o zbraních).
Přestupky na úseku manipulace se zbraněmi projednává (a pokuty ukládá) obecní úřad obcí s rozšířenou působností (§ 77/1 zákona o zbraních). Na tento obecní úřad (a to jeho odbor zabývající se přestupky, resp. na přestupkovou komisi) se proto můžete obrátit s podnětem k zahájení přestupkového řízení.
O výraznějším efektu případně zahájeného přestupkového řízení mám ovšem pochybnosti, a to z důvodu naprostého nedostatku relevantních důkazů. To, že dotyční myslivci manipulovali s nabytými zbraněmi, je pouze Vaší domněnkou (kterou není zpětně možné potvrdit ani vyvrátit), neznáte ani totožnost dotyčných myslivců, Vaše výpověď bude stát proti výpovědi celé skupiny myslivců (pokud by se úřadu podařilo zjistit jejich totožnost). Nemyslím si proto, že by úřad v této věci byl schopen přestupkové řízení vůbec zahájit, a pakliže by přestupkové řízení zahájil, že by shromáždil takové množství důkazů, aby mohl rozhodnout o vině dotyčných myslivců.
Pokud jde o Vámi pořízené podobizny dotyčných myslivců, platí obecný zákaz pořizování podobizen a jejich rozšiřování bez souhlasu zachycené osoby (§ 84 a § 85/1 občanského zákoníku). Z tohoto obecného zákazu však existuje několik výjimek. Jednou z nich je § 88/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. “
Dle mého názoru je proto možné, abyste pořízené snímky případně předložil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností s podnětem k zahájení přestupkového řízení.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 119/2002 Sb. , o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.