Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ke dni 1.9.2017 vydala Masarykova univerzita v Brně, tedy ve zkratce MU Brno následující předpis. Cituji: v souladu s čl. 9 Přílohy č. 2 Statutu Masarykovy univerzity bude od 1.9.2017 výše poplatku za studium u každého studenta, jemuž podle zákona poplatková povinnost vzniká, závislá na tom, o kolik student celkovou dobou svého studia překročil jeho standardní dobu zvětšenou o jeden rok.

Konkrétní výše vyměřovaných poplatků za studium budou tyto: Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za započatých šest měsíců) při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 6 měsíců 18.000 Kč, o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců 24.000 Kč, o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců 30.000 Kč, o 18 měsíců a více 36.000 Kč. Mně jde o rozdělení studentů prodlužujících studium do těch 4 kategorií, podle délky prodloužení. V zákoně žádné rozčlenění studentů podle délky prodlužování studia neexistuje. Student buď dobu studia překročil, nebo nepřekročil. Není tento nový předpis v rozporu se zákonem a nedal by se napadnout. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Dle mého soudu je Vámi citovaná část statutu MU v souladu s platnou právní úpravou. V tomto ohledu je nezbytné vycházet z § 58/3 zákona o vysokých školách, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
- studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium;
- poplatek za studium činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu.

Zákon o vysokých školách tedy (v druhé odrážce výše) výslovně počítá s tím, že poplatek za studium se může svou výší lišit dle toho, "o kolik" student přesáhl standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok, přičemž tyto rozdíly mají být vymezeny vždy každými dalšími započatými šesti měsíci studia. Vámi zmiňovaná část statutu MU tak tomuto zákonnému požadavku odpovídá, když výši poplatku za studium diferencuje po šestiměsíčních úsecích.
Shora uvedené potvrzuje ostatně i § 58/5 zákona o vysokých školách, dle něhož mají být ve statutu veřejné vysoké školy zakotvena (mimo jiné) pravidla pro stanovení výše poplatku za studium. Pokud by měl být "přesluhujícím" studentům účtován poplatek za studium v paušální výši (tedy bez ohledu na to, o jakou dobu tito studenti přesáhli standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok), zvolil by zákonodárce formulaci "výši poplatku za studium" (či formulaci podobnou). Pokud však zákon o vysokých školách hovoří o pravidlech pro stanovení výše poplatku za studium, rozumí se, že určování výše poplatku za studium se má řídit určitými pravidly, tzn. že výše poplatku za studium se u jednotlivých studentů může lišit (a to právě v návaznosti na stanovená pravidla).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Výpočet poplatku za překročení studia na vysoké škole o 6 měsíců a více
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.