Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K řízení o určení/popření otcovství: domnělý biologický otec podal návrh na určení/popření otcovství ve věku 2 let dítěte. Dítě žije v ucelené domácnosti s matkou a jejím bývalým manželem od narození (oba stav rozvedeni). Týden po podání návrhu na určení otcovství učinili rodiče dítěte (matka a její bývalý manžel) souhlasné prohlášení rodičů na matrice, aby skutkový stav uvedli do souladu s matrikou, ostatně dítě nese od narození příjmení obou = všichni mají shodné příjemní.

Právník navrhl p. soudkyni zastavit soudní řízení, neboť dítě má rodiče zapsané v RL a rovněž fakticky oba rodiče vykonávají svoji funkci ve společné domácnosti. Matrikový stav = faktický stav. Soud však řízení vedl dál. Vyzval rodiče dítěte zapsané v RL na testy DNA. Ti sdělili, že se dostaví, ale nesouhlasí s odběrem vzorku. Soud udělil matce i otci dítěte každému 10.000 Kč pokuty za nesoučinnost se soudem. Každý z rodičů se odvolal. Okresní soud odvolání ponechal ležet a rychle vypsal jednání, na kterém rozhodl, že otec zapsaný v RL není otec a že otec je pán, který se po dvou letech objevil, podal návrh na určení/popření otcovství, na dítě nikdy nic neplatil a nikdy se s ním neviděl. Dotazy:
1) Pokud jsme podali jako rodiče odvolání proti pokutě, jak rychle by měl okresní soud postoupit toto odvolání krajskému soudu? Je nějaká lhůta?
2) Může okresní soud vydat rozhodnutí a změnit otcovství, kdy ještě není vyřízeno odvolání proti pokutě, kde bylo mj. také znovu zdůrazněno, že řízení o otcovství by nemělo vůbec probíhat? Může rozhodnutí ve věci otcovství předcházet vyřízení odvolání rodičů dítěte proti pokutě?
3) Soud o změně otcovství rozhodl na základě mailů, které předložil otec, kde snad matka uvádí, že by mohl/měl být biologickým otcem. Při výslechu ale matka nikde nepotvrdila, že by matrikový otec neměl či nemohl být otcem. Lze otcovství změnit jen na základě předložení nějaké osobní korespondence? Testy DNA neproběhly. Jiné důkazy předloženy nebyly. Domnělý biologický otec neprokázal žádnou snahu – neplatil, dítě neviděl, o matku v těhotenství nejevil zájem... Po 2 letech přišel, ukázal soudu nějaké maily a otcovství mu bylo přiznáno.
4) Jedním z důkazů byla zmínka mailem matky na OSPOD, že se snad biologický otec nestará. Je relevantní takový postup OSPOD, kdy pracovnice OSPOD ani nezkoumala zájem dítěte, OSPOD dítě ani neviděl, neviděl prostředí, kde žije, neprovedl ani šetření, ani telefonát do rodiny. Jen na soud přinesl jakýsi mail? Navíc OSPOD byl opatrovníkem staršího sourozence dítěte, u kterého je vedeno řízení o otcovství. Matka tedy skutečnosti ohledně otcovství sdělila jen zcela okrajově a nezávazně. Nejednalo se o přímé jednání matky s OSPOD o otcovství dítěte. Nebyl nikdy důvod, dítě mělo od narození ucelenou rodinu.
5) Jak by proběhla změna v RL, pokud nabyde rozhodnutí soudu o změně otcovství právní moci? Co má dělat matrikový otec, který se od narození o dítě stará? Jednoduše ho z rodného listu - patrně matrika na základě soudního rozhodnutí - vymaže?? Tím se rozpadne fungující rodina, i materiální zabezpečení pro dítě. Domnělému biologickému otci bylo vyměřeno 2.000 Kč měsíčně výživné. Tím se dítěti rozpadne i hmotné zázemí. O narušení stávajících citových vazeb nemluvě... Tím se ale nikdo nezabýval. Celé soudní řízení se neslo v duchu „šmírování“ soukromé korespondence mezi matkou a domnělým biologickým otcem. Prakticky se nic jiného neřešilo.
6) Úkon popření otcovství – má svá pravidla, kdo může podat návrh na popření. V případě souhlasného prohlášení rodičů mohou podat návrh na popření otcovství snad jen dítě/matka/otec. Jak je možné, že v případě žaloby o určení/popření otcovství mohl návrh podat domnělý biologický otec? Je to vůbec platné?
Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
K odpovědím na Vaše dotazy:
1) Žádnou konkrétní lhůtu, ve které by měl okresní soud postoupit Vaše odvolání krajskému soudu, občanský soudní řád ani jiný právní předpis neupravuje. Skutečnost, zda již bylo odvolání krajskému soudu postoupeno či nikoliv, si můžete ověřit například telefonickým dotazem směřovaným na informační centrum krajského soudu.
2) Usnesení o udělení pokuty za odmítnutí odebrání vzorků je jen dílčím usnesením (rozhodnutí), nejedná se o tzv. rozhodnutí ve věci samé - tedy ve věci, ve které byl podán návrh, kterým bylo soudní řízení zahájení řízení. Odvolací řízení ohledně udělení pokuty bude probíhat samostatně (odděleně) a okresní soud nemusí čekat na jeho ukončení. Postup okresního soudu, který vydal rozhodnutí ve věci samé před rozhodnutím krajského soudu o odvolání proti pokutě, je tedy správný.
3 a 4) V soudním řízení o určení a/nebo popření otcovství soud jako hlavní důkaz standardně nařizuje provedení testů DNA. Tím, že jste jako matrikoví rodiče odmítli testy DNA podstoupit, jste soudu znemožnili tento hlavní a nejdůležitější důkaz provést. Prokazování otcovství na základě e-mailové korespondence tedy není standardním způsobem dokazování otcovství, ale standardní dokazování jste zmařili právě odmítnutím testů DNA. Pokud soud vyzval OSPOD, aby se k návrhu vyjádřil, OSPOD soudu poskytnul ty informace, které měl od matky k dispozici.
5) Jestliže proti rozhodnutí o určení otcovství nepodáte ve stanovené lhůtě (15 dní od doručení rozhodnutí) odvolání a rozhodnutí nabude právní moci, bude moci být nově určený biologický otec zapsán do rodného listu dítěte a dosavadní matrikový otec bude skutečně z rodného listu vymazán. Nevím, z čeho usuzujete, že se dítěti rozpadne i hmotné zázemí, kdy bylo určenému biologickému otci stanoveno výživné. Určený biologický otec bude mít povinnost toto výživné pravidelně hradit. Pokud tak nebude činit, může po něm matka dlužné výživné vymáhat exekučně. Nově určený biologický otec bude mít vůči dítěti samozřejmě i práva (právo dítě vychovávat a stýkat se s ním), zatímco dosavadní matrikový otec o tato práva přijde.
Pokud s rozhodnutím soudu o určení otcovství nesouhlasíte, můžete se samozřejmě odvolat. Obávám se ale, že bez provedení testů DNA, které by Vaše otcovství prokázaly, změny soudního rozhodnutí nedosáhnete.
6) Ve svém dotazu sám uvádíte, že k souhlasnému prohlášení rodičů o otcovství došlo až poté, co byl k soudu podán návrh na zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že v době podání návrhu ještě nebylo otcovství k dítěti určeno, nejedná se o návrh na popření otcovství, nýbrž o návrh na určení otcovství. A návrh na určení otcovství je samozřejmě oprávněn podat i domnělý biologický otec.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.