Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 3 stanoví: „Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.“ Od 1. 1. 2012 pak navíc lze občanský průkaz na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (§ 2 odst. 4).

Zde přikládám zákon http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-328, který si laskavě přečtěte, pokud ho neznáte.

Prokazování totožnosti – v kterých případech?

Státní moc lze uplatňovat, dle Čl. 2 Ústavy ČR, pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Oprávnění požadovat prokázání totožnosti musí být proto stanoveno v některém ze zákonů, je vztaženo k činnosti veřejné správy (nemusí se vždy jednat o pozitivní zájem občana).

 

Prokazování totožnosti ve vlastním zájmu

Ovšem, toto oprávnění nelze zaměňovat s prokazováním totožnosti ve vlastním zájmu. S nestátními organizacemi, jako banka, zdravotní pojišťovna, spořitelna, pojišťovna, dále může předložení občanského průkazu požadovat například katastrální úřad, konečně ten patří mezi státní orgány. U těchto organizací uzavíráme většinou smlouvy a získáváme karty, kterými se pak prokazujeme při jednáních, takže občanský průkaz nemusíme předkládat. Stačí ID na průkazu, kterým jsme zavedeni v databázi. Stejně tak funguje například zdravotní karta, nebo karta v knihovnách, což je také subjekt, jemuž prokazujeme totožnost při přihlašování se do knihovny. Kromě katastrálního úřadu (jemuž prokazujeme občanským průkazem totožnost při návrhu na vklad a jiných úkonech spojených s vydáváním úředních listin ve vlastním zájmu), což neděláme často, získáváme od ostatních subjektů karty s číslem, pod kterým jsme zavedeni v databázích, takže například, když zapomeneme doma kartu do knihovny a chceme knihy vrátit, je vyžadována zase jen karta, nikoliv občanský průkaz, z kterého knihovník nezjistí evidenční číslo. Také se zmíním o tom, že občanským průkazem prokazujeme totožnost při přijímacím řízení do škol, ale následně po úspěšném složení zkoušky a přijetí získáváme studentskou kartu s ID, s nimž se přihlašujeme do databází apod. Tyto karty nelze využívat za jiným účelem, než ke kterému jsou určeny a nenahrazují občanský průkaz nikde jinde než v případech, které jsou taxativně určeny. Ovšem karta zdravotní pojišťovny může být také předkládána v některých případech místo občanského průkazu jako prokázání totožnosti anebo spolu s občanským průkazem jsou oba doklady průkazem totožnosti. Občanský průkaz si může však vyžádat (dle zákona) revizor v hromadném dopravním prostředku, pokud nepředložíme platně označenou jízdenku a příslušný dopravní podnik je oprávněn s námi zahájit správní řízení. Občanský průkaz zde předkládáme ve vlastním zájmu. Protože pokud tak neučiníme, příslušný revizor je oprávněn nás předvést před Policii ČR, která naši totožnost zjistí (dle policejního zákona) a něco takového nikomu nestojí za tu ostudu. Dále občanský průkaz předkládáme při vstupu do budovy státních orgánů, kteří si nás zapíší a ověří naši totožnost a pokud jdeme navštívit některého zaměstnance, pak místo dalšího prokazování předají kartu, kterou se prokazujeme dále. Také prokazujeme svou totožnost před vydáním takových listin, s kterými jsou spojována práva a povinnosti konkrétních osob – jako například zaměstnavateli, nebo před podepsáním přihlášky do politické strany, či do jiných orgánů a organizacích, kde získáváme osobně členství a dále jsme vázáni stanovami, které určují práva a povinnosti. I to je případ předkládání občanského průkazu ve vlastním zájmu. Ještě se na moment vrátím ke správním řízení. Existuje řada zákonů, kde si mohou příslušné orgány vyžádat prokázání vaší totožnosti - např. zákon o lesích a předpisy související, zákon o vodách a předpisy související, zákon o ovzduší a předpisy související, samozřejmě dopravní orgány. V těchto případech neprokazujete totožnost ve vlastním zájmu, ale většinou za účelem správního řízení při porušení povinnosti podle dotčených zákonů. Ale pokud chcete získat řidičské oprávnění od správního orgánu, tedy ve formě řidičskému průkazu, pak samozřejmě musíte občanským průkazem svou totožnost prokázat.

 

Občanský průkaz – nosit stále u sebe nebo nenosit?

Podle zákona o občanských průkazech má každý občan starší 15 let povinnost mít občanský průkaz (pokud zákon nestanoví jinak). Žádný zákon však nestanoví povinnost mít občanský průkaz vždy u sebe. K prokazování sice slouží právě převážně občanský průkaz, ale míra spolehlivosti určení totožnosti (tedy způsob, jakým má být totožnost prokázána) spočívá vždy v konkrétní situaci na uvážení příslušného oprávněného pracovníka (jeho oprávnění je určeno příslušným zákonem), který prokázání totožnosti vyžaduje.

 

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti podle Zákona o Policii a Zákona o obecní policii

Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Podle ustanovení § 13 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů je policista oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu přistiženou při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, a osobu, od které je požadováno vysvětlení. Stejné výzvě je povinen vyhovět i ten, jehož popis odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby, případně se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti chráněných objektů nebo se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události. Osoba, která má na veřejně přístupném místě zbraň, a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím, může být také vyzvána k prokázání totožnosti. Policista je rovněž oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu, která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle zvláštních předpisů, nebo která je oznamovatelem, případně na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti žádá. Velice podobná oprávnění mají podle ustanovení § 12 zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, také strážníci městské nebo obecní policie.

 

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti podle dalších předpisů

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti mají i doručovatelé podle zákona č 500/2004 Sb., správní řád (účinnost od 1.1.2006), kteří jsou oprávněni zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou za něj oprávněny písemnost převzít. Tyto osoby jsou povinny na výzvu doručovatele předložit průkaz totožnosti. Nejedná se jen o doručovatele České pošty, ale o jakéhokoli doručovatele písemnosti podle správního řádu (tedy např. i doručovatele – zaměstnance obecního úřadu). Průkazem totožnosti se tu rozumí doklad, který je veřejnou listinou, je v něm uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu a je z něho patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Oprávnění požadovat prokázání totožnosti mají také příslušní pracovníci živnostenských úřadů, a to od podnikatelů a fyzických osob provozujících činnost, která je předmětem živnosti, od osob jednajících jejich jménem a odpovědných zástupců. Prokazování totožnosti je upraveno i v dalších zákonech. Vždy se však musí jednat o konkrétní oprávnění příslušného orgánu.

 

Uvádění údajů do smluv

Dříve se uváděly do smluv čísla občanského průkazu, později rodná čísla u fyzických osob nebo IČ u právnických osob a fyzických osob podnikatelů. V současné době je to na zvážení, zda takové údaje u fyzických osob požadovat. Stačí uvést trvalé bydliště nebo sídlo firmy. Kde sídlí statutární orgán nebo živnostník. Tyto požadavky jsou uvedeny v obchodním zákoníku, občanském zákoníku a jiných předpisech, kdy osoby konají právní úkony spojené s majetkovými transakcemi či plněním. Právnické osoby mají na svých dokladech i webových stránkách IČ, podle kterých je můžete dohledat v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku na Internetu.

Povinnost prokazovat svou totožnost je vázána zákony, v kterých jsou uvedené oprávněné orgány, jimž totožnost prokazujeme. V soukromoprávních vztazích jsou to situace, jak je uvedeno výše, kde se prokazujeme ve vlastním zájmu k získání práva vstupu do úřadů státní správy, prokázání totožnosti k vydání karet, kterými dále prokazujeme svou totožnost při ověření čísla, pod kterým jsme byli zavevidování apod. Jde tedy o správní úkony podle platného správního řádu.

 

Zdroj: idnes.cz, 8.11.2012

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.