Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pacient mě jako svého praktického lékaře požádal o vyhotovení výpisu pro svého budoucího závodního lékaře. Pacient se dlouhodobě léčí na psychiatrii a nechce, aby se o tom jeho nový zaměstnavatel dozvěděl, tudíž mě poprosil, abych do výpisu tuto informaci neuváděl. Mohu mu vyhovět?

ODPOVĚĎ:
Příloha č. 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb. , o zdravotnické dokumentaci, stanoví minimální obsah samostatných částí zdravotnické dokumentace. Náležitosti výpisu ze zdravotnické dokumentace jsou uvedeny v bodě jedna takto:
Výpis ze zdravotnické dokumentace obsahuje:
a) základní údaje z anamnézy doplněné o údaje nezbytné k účelu, pro který je výpis vydáván,
b) informace o posledně zjištěném zdravotním stavu pacienta a rozpis jím užívaných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a používaných zdravotnických prostředků,
c) diagnostický souhrn,
d) stručné zhodnocení dosavadního vývoje zdravotního stavu pacienta, včetně reakcí na dosavadní léčbu a dynamiky vývoje výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření,
e) další podstatné informace včetně informací z posudkové péče.

Z citovaného ustanovení je patrné, že žádné výjimky pro informace o psychiatrické léčbě pacienta nelze ve vztahu k povinnému obsahu výpisu ze zdravotnické dokumentace pro účely pracovnělékařských služeb uplatňovat.
To platí i s ohledem na skutečnost, že psychiatrické diagnózy mohou dle právní úpravy omezovat či vylučovat způsobilost k výkonu některých prací.
Má-li tedy praktický lékař od jiného odborného lékaře (v daném případě od psychiatra) informace o tom, že se pacient u něho léčí, je nezbytné tuto informaci do výpisu uvést.
Následně je pouze na „závodním lékaři“, resp. poskytovateli pracovnělékařských služeb, aby zhodnotil zdravotní stav pacienta ve vztahu ke konkrétnímu druhu práce a vydal posudek, zda je konkrétní práce schopný či neschopný. Je výlučně na tomto poskytovateli, aby posoudil, co je podstatné a co není.
Lékař poskytující pracovnělékařské služby je samozřejmě též povinen dodržovat povinnou mlčenlivost. Pacient tudíž nemusí mít obavy, že se o jeho onemocnění a léčení na psychiatrii jeho zaměstnavatel dozví. Výpis ze zdravotnické dokumentace je součástí zdravotnické dokumentace. Ta je uložena u poskytovatele pracovnělékařských služeb a zaměstnavatel se v žádném případě nesmí s obsahem výpisu seznámit. Zaměstnavatel obdrží pouze posudek se závěrem práce schopen – neschopen, bez uvedení diagnózy či dalších jiných citlivých informací.

Mgr. Theodora Čáslavská, právník-specialista, právní kancelář ČLK


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Náležitosti z výpisu ze zdravotnické dokumentace