Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V poslední době se setkávám s žádostmi uchazečů o zaměstnání o vydání potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti DPN uchazeče, který není schopen z důvodu úrazu nebo nemoci plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, anebo žádají o vystavení potvrzení o ošetření (vyšetření). Jak mám v těchto případech postupovat? Děkuji, MUDr. Ivana Veselá

ODPOVĚĎ:
V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti byla vydána vyhláška č. 346/2017 Sb. , o závazném vzoru potvrzení o dočasné
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Příslušné potvrzení podle zákona o zaměstnanosti a zákona o zdravotních službách (§ 45 odst. 3 písm. a) ) vydává registrující lékař, případně jiný poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje uchazeči zdravotní péči v případě nemoci nebo úrazu, případně provedl ošetření nebo vyšetření, a to žádost uchazeče o zaměstnání.
Jak již bylo výše uvedeno, vyhláška stanoví závazné vzory těchto potvrzení. Lékař je tedy povinen vydat potvrzení uchazeči na jeho žádost, přičemž toto potvrzení by mělo korespondovat se závazným vzorem stanoveným vyhláškou.
Bohužel místně příslušné úřady práce, do jejichž kompetence tvorba tiskopisů a jejich distribuce spadá, v řadě oblastí republiky stále tyto tiskopisy nedistribuují, případně žádají lékaře, aby si tiskopisy vyzvedli. V tomto ohledu však lékař nemá zákonem stanovenou povinnost tiskopisy vyzvedávat, ale současně má povinnost potvrzení dle zákona o zaměstnanosti vystavit.
Protože není zcela jasné, v jakém časovém horizontu bude distribuce těchto tiskopisů zahájena, máme z některých kontaktních pracovišť úřadu práce informace, že budou přijímána i potvrzení vydaná ošetřujícím lékařem, z nichž však musí být patrno, že se jedná o potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnost uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu či potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.
Taktéž máme k dispozici informaci, že některé lékařské programy (např. PC DOKTOR) tyto tiskopisy obsahují, a lze je tedy využívat pro splnění této povinnosti.
Vzhledem k situaci, kdy je lékařům uložena zákonem povinnost, avšak nelze ji v některých případech objektivně splnit, případně není povinností lékaře si tiskopisy osobně vyzvedávat, a je zde veřejně deklarována vůle alespoň některých místně příslušných poboček úřadů práce přijímat i potvrzení vystavené lékaři, z nichž bude patrný účel vystavení,
zveřejnila komora na svém webu vzory těchto tiskopisů, které vycházejí z uvedené vyhlášky, ve formátu pdf. Najdete ho zde: https://www.lkcr.cz/dokumenty-pravniho-oddeleni-clk-418.html
Lékař si může příslušný tiskopis vytisknout, vyplnit a předat uchazeči o zaměstnání. Tím je jeho povinnost splněna. Pro úplnost uvádíme, že lékař je oprávněn za vydání tohoto potvrzení účtovat místně příslušné pobočce úřadu práce stanovenou cenu v souladu s Cenovým předpisem MZ ČR č. 1/2018/DZP, která činí 89 Kč za jednotlivý případ (příloha č. 1, oddíl B1 – oblast zaměstnanosti, bod č. 16 a č. 17).
K tomu též informace Úřadu práce ČR: Faktura za vyúčtování zdravotní služby lékařem bude probíhat vždy před ukončením
měsíce souhrnně za všechna vydaná Potvrzení v uplynulém měsíci, kterými byla ukončena neschopnost uchazeče o zaměstnání. Faktura musí obsahovat kromě obecných náležitostí rozpis osob – uchazečů o zaměstnání, za které je účtováno, jejich jméno, příjmení, datum narození, datum vydání Potvrzení, a to zejména z důvodu možnosti ověření účtovaného úkonu
Úřadem práce a tím i usnadnění úhrady faktury.
Fakturu je třeba adresovat Úřadu práce ČR, kontaktnímu pracovišti v sídle okresu. Na jednu fakturu nelze účtovat uchazeče o zaměstnání z více okresů (tzn. jedna faktura = fakturace na jedno kontaktní pracoviště v sídle okresu).

Mgr. Daniel Valášek, právní kancelář ČLK


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnost uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu či potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení