Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na našem pracovišti je část pacientů hospitalizována bez písemného souhlasu, neboť vzhledem k jejich stavu tento souhlas není možné získat. V těchto případech hospitalizaci oznamujeme místně příslušnému soudu, který vyhotovuje usnesení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu.

V průběhu této hospitalizace vyvstává potřeba provedení různých zákroků narušujících integritu těla, které jsou běžnou součástí léčebných postupů, a jakkoliv je nelze považovat za bezprostředně život zachraňující, jejich neprovedení je z hlediska možných komplikací, morbidity a mortality pro pacienta v dlouhodobém pohledu méně výhodné. Typicky se jedná o výkony typu tracheostomie či gastrostomie. V souvislosti s tím vás prosím o odpověď na následující otázky:
- Je možné tyto výkony provést bez dalšího souhlasu pacienta (který získat nelze), soudu či soudem určeného opatrovníka? - Podléhá provedení těchto výkonů oznámení soudu či ustanovenému opatrovníkovi?

ODPOVĚĎ:
Pacientovi, kterého popisujete, je možné podle § 38 odst. 3 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách,
v platném znění, provést pouze neodkladnou péči. Ta je definována v § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona jako péče, jejímž účelem je zamezit vznik nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest či náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.
Nelze obecně posoudit právníkem, jaké konkrétní výkony se do tohoto vymezení vejdou a jaké ne, jde již o odbornou medicínskou otázku. Co je však podstatné, zmíněná definice je široce interpretovatelná (potvrzeno i státními orgány). Bude-li tedy možné lékařem odborně odůvodnit (a patřičně zapsat do zdravotnické dokumentace), proč je možné určitý výkon hodnotit jako neodkladnou péči, lze takový výkon pacientovi provést právě s odůvodněním, že výkon byl neodkladný.
Není třeba provedení takového výkonu hlásit soudu, to je nutno jen při převzetí do ústavní péče bez pacientova písemného souhlasu, což vždy činíte, jak sám píšete. Co se týče ohlášení opatrovníkovi, posoudí sám lékař, zda považuje za vhodné informaci opatrovníkovi sám aktivně podat. Jestliže nikoliv, výslovná zákonná povinnost to není, informace v tom případě poskytnete až na případný dotaz opatrovníka (analogicky zde vycházíme z § 35 odst. 2 již citovaného zákona, který stejný princip zakotvuje u nezletilých dětí).
Naopak, pokud by se při nejlepší vůli i při velmi široce interpretovatelné definici neodkladné péče výkon do onoho vymezení nevešel, bohužel není možno výkon provést a je nutno čekat na souhlas soudem určeného opatrovníka.

Mgr. Bc. Miloš Máca, právník-specialista právní kancelář ČLK


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Co je to neodkladná péče z hlediska práva a zákonů, definice, rozsah úkonů - § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb.