Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Člověku se stane pracovní úraz, né vlastní vinou, následují 2 roky, kdy lítá po operacích, po doktorech, k tomu se přidají další zdravotní potíže spojené s úrazem, středně těžké deprese, tělesně potíže, které jsou způsobeny následkem pracovního úrazu. Pak dojde k situaci, kdy posudkový lékař po 2 letech nekompromisně vypíše pacienta, byť je v nedoléčeném stavu, po operaci, kde je potřebná několikaměsíční mobilizace, rekonvalescence.

S tím, že on na to má právo, že nad ním už NIKDO jiný není a ona může takto rozhodovat s tím, že se má jít tento nedoléčený člověk uzdravovat na ÚP a tam se rehabilitovat. Nastane tedy situace, kdy člověk se ocitne v takovéto situaci, neví na koho se obrátit, neví co má dělat, neboť není zákona znalý, je prostě obyčejný člověk, kterému se stala tato nepříjemná věc, která má doživotní následky, a psychicky se zhroutí. Začne brát AD, a není schopen normálního uvažování neboť trpí středně těžkými depresemi. Nemá tudíž sílu cokoliv řešit. Během roku se začne nějak zajímat o postupy posudkových lékařů, kteří nejsou dohledatelní v seznamu lékařů na veřejných stránkách ČLK, nikde. Následně po prořeknutí se jednoho z členů rodiny, ředitelce OSSZ sdělí tuto informaci. Následně za půl roku, již tohoto PL najdete sice v registrovaném lékařském seznamu, ale né pod posudkovým lékařstvím, pod žádným z daných nabízených daných lékařských oborů. Jen, když zadáte jméno tohoto lékaře, bez vyplnění kolonky obor. Následně by mě tedy zajímalo, vím, že existuje podání Stížnosti na ČLK, ale jen rok od daného dne, kdy se to stalo. Jak se tedy řeší ČLK a následná stížnosti + informace o tomto lékaři, kterou by chtěl člověk podat i přes uplynutí roční lhůty, ale z důvodu špatného psychického stavu, který následovat po tomto postupu daného PL a dalších postupů na ÚP, je možno, že by ČLK vzala v potaz tento stav, který byl působen právě postupem, arogantním chováním a pasováním se do role Boha, že nad ním už NIKDO není a dalším postupem ostatních úřadu atd. ? Může tedy člověk napsat tuto stížnost? A měl by PL, který vykonává tuto posudkovou činnost, mít atestace z každého oboru, který je uváděný k činnosti PL? A také zda informace ohledně daných serverů, kdy se daný člověk nechal zapsat na portály ČLK a dalších lékařských portálů, zda tyto informace může člověku poskytnout správce serveru nebo až jiné instituce? Vím, že kdyby došlo k soudnímu sporu a nebo jiným právním věcem, či kontrolám okolo tohoto lékaře a postupu jeho, či jiných osob s tímto případem spojených, lze to zjistit právě díky těmto institucím zřejmě, jen na to musí mít určité povolení nebo soudní příkaz se domnívám. Nezlobte se za tak dlouhé psaní, ale je to šíleně zamotané díky postupům, věcem co následovaly, a tak sem se to pokusila sepsat trochu do kostky, aby to bylo správně pochopeno a nedošlo k nedorozumění. Děkuji Vám MOC a přeji hezký den Vladěna.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Podání stížnosti:
Dle § 9/2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb. je každý člen ČLK povinen vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, na což ČLK dohlíží (jak vyplývá z § 2/1 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb.).
Pokud některý člen ČLK tuto svou základní povinnost neplní, je ČLK oprávněna prošetřit případnou stížnost na dotyčného člena ČLK a uplatnit vůči němu disciplinární pravomoc (§ 2/2 písm. e) a f) zákona č. 220/1991 Sb.).
V této souvislosti je dále důležitým předpisem Disciplinární řád ČLK, který je dostupný zde:
https://www.lkcr.cz/stavovske-predpisy-clk-212.html
Dle § 2/1 Disciplinárního řádu ČLK nelze disciplinární provinění projednat, uplynula-li od jeho spáchání promlčecí doba, jež činí jeden rok. Pověřený člen revizní komise ČLK rozhodne o odmítnutí stížnosti, je-li řízení dle disciplinárního řádu nepřípustné. Řízení dle disciplinárního řádu je nepřípustné (mimo jiné) tehdy, byl-li skutek, který je předmětem stížnosti, promlčen (§ 4/4 písm. a) Disciplinárního řádu ČLK). Disciplinární řád ČLK nepřipouští z tohoto pravidla výjimku, která by byla použitelná ve Vašem případě.
Pokud tedy ve Vašem případě uplynul od spáchání disciplinárního provinění více než 1 rok, jeví se podání stížnosti k ČLK jako zbytečné.
Máte-li v úmyslu si na postup posudkového lékaře stěžovat, doporučuji Vám nesměřovat stížnost k ČLK, nýbrž podejte stížnost dle zákona o zdravotních službách (konkrétně dle § 93 a násl. tohoto zákona). Tuto stížnost můžete podat prakticky kdykoli, přičemž je nutné jí adresovat příslušnému poskytovateli zdravotních služeb. Tímto poskytovatelem zdravotních služeb je buď sám posudkový lékař (vykonává-li svou lékařskou praxi samostatně), nebo jeho zaměstnavatel (například nemocnice), je-li dotyčný posudkový lékař zaměstnán.
Vaše stížnost by měla být vyřízena do 30 dnů. Nebudete-li s vyřízením stížnosti spokojena, můžete ve stejné věci podat stížnost k místně příslušnému krajskému úřadu, který zahájí správní řízení a Vaší stížnost prošetří.
Není pravdou, že "nad posudkovým lékařem by již nikdo nestál". Proti závěrům lékařského posudku je možné se bránit, a to především podáním návrhu na přezkum takového lékařského posudku, který může být řešen místně příslušným krajským úřadem (jak vyplývá z § 46 a násl. zákona o specifických zdravotních službách). Ze znění Vašeho dotazu však usuzuji, že žádnou obranu proti závěrům lékařského posudku jste nevedla.

2/ Atestace posudkového lékaře:
Posudkové lékařství je v současné době nástavbovým oborem, který mohou absolvovat lékaři s kteroukoli atestací (s několika výjimkami). Vzdělávací program tohoto nástavbového oboru naleznete zde:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekari_3263_3.html
Posudkový lékař je tedy lékařem s určitou atestací, který úspěšně absolvoval nástavbový obor s názvem "Posudkové lékařství" (před rokem 2015 mělo posudkové lékařství ve struktuře lékařského vzdělávání jiné umístění). V každém případě platí, že posudkový lékař nemusí mít pro svou činnost atestaci ve všech medicínských oborech, s nimiž může při své posudkové činnosti přijít do styku (takový model by ostatně nebyl dosažitelný).

3/ Informace o lékaři:
Neexistuje žádný veřejně přístupný registr posudkových lékařů. V tomto ohledu je podstatné, jaké informace byste potřebovala o dotyčném lékaři zjistit.
V souvislosti s vyhledáváním informací o konkrétním lékaři se můžete obrátit na ČLK. Dle § 6a/9 zákona č. 220/1991 Sb. je totiž seznam členů ČLK veřejně přístupný.
Vykonává-li dotyčný posudkový lékař svou lékařskou praxi samostatně, můžete se obrátit rovněž na místně příslušný krajský úřad, který tomuto lékaři (jak předpokládám) udělil povolení k poskytování zdravotních služeb.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 220/1991 Sb. , o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak dosáhnout prodloužení pracovní neschopnosti pokud praktický lékař uschopní nedoléčeného pacienta
  • Nedoléčený pacient uschopněný praktickým lékařem k výkonu práce - jak napadnout rozhodnutí praktického lékaře, PL?
  • Disciplinární řád české lékařské komory, ČLK
  • Stížnost na lékaře pro předčasné zrušení neschopenky, dočasné pracovní neschopnosti, DPN nedoléčeného pacienta
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.