Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused staví plot na hranici pozemku, která je 1 m od našeho domu. Plot je betonový. Znemožní nám údržbu domu a možná i zastíní okna. Jak se můžeme bránit?

ODPOVĚĎ:

Proti sousedově stavební činnosti se v zásadě můžete bránit dvěma způsoby:
1/ Veřejnoprávní varianta:
V této věci se můžete obrátit na místně příslušný stavební úřad a na sousedovu stavební činnost ho upozornit (ideálně včetně fotodokumentace). V této souvislosti je nicméně nutné si uvědomit, že soused je oprávněn zřídit oplocení bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu, pokud jsou současně splněny tyto tři podmínky:
- jedná se o oplocení do výšky 2 m,
- toto oplocení nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
- toto oplocení se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše
(jak to vyplývá z § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona). Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, měl by soused od stavebního úřadu předem získat územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. f) bodem 13. stavebního zákona).
Stavební úřad by měl v této věci provést kontrolu. Dospěje-li stavební úřad k názoru, že k výstavbě tohoto oplocení potřeboval soused nějaké veřejnoprávní přivolení (typicky územní souhlas), může rozhodnout o zastavení stavebních prací (o což můžete stavební úřad výslovně požádat), přičemž následně by měl zahájit řízení o nařízení odstranění stavby (§ 129/1 stavebního zákona) – v rámci tohoto řízení umožní stavební úřad Vašemu sousedovi požádat o dodatečné povolení stavby (§ 129/2 stavebního zákona).
Je ovšem rovněž možné, že stavební úřad dospěje k závěru, že k výstavbě tohoto oplocení Váš soused žádné veřejnoprávní přivolení nepotřebuje (a může tudíž pokračovat v práci).
2/ Soukromoprávní varianta:
Bude-li ve věci sousedova plotu zahájeno nějaké řízení před stavebním úřadem, přičemž budované oplocení bude sousedovi následně povoleno, budete se proti němu moci bránit s odkazem na § 1004 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků uvedených v § 1013 … může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. Zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl.
Dokud není o záležitosti rozhodnuto, může soud zakázat, aby se stavba prováděla …“
Bude-li naopak sousedův plot představovat stavbu, pro jejíž vybudování není zapotřebí žádné veřejnoprávní přivolení stavebního úřadu, budete se moci bránit s odkazem na § 1020 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků. “
Nebude-li věc možné vyřešit před stavebním úřadem a Vy se budete muset bránit soukromoprávní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva). S pomocí advokáta se můžete rovněž obrátit na soud s žádostí o nařízení předběžného opatření (§ 74 a násl. Občanského soudního řádu), kterým by soud sousedovi dočasně zakázal pokračovat ve stavebních pracech, dokud nebude v této věci rozhodnuto.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.