Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak mám prosím postupovat, když jsem zjistil nedávno při opakovaném ucpávání kanalizace, že je na mně napojen soused a při koupi nemovitosti v roce 2011 mi to prodávající nesdělil.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Vztah s prodávajícím:
Vzhledem k tomu, že kupní smlouvu (jejímž předmětem byl dům) jste uzavřel v roce 2011 (tedy ještě za účinnosti starého Občanského zákoníku), se domnívám, že Vaše právo z nyní objevené vady již zaniklo.
Dle § 597/1 Občanského zákoníku sice platilo, že:
„Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady …“
Dle § 599/1 Občanského zákoníku však platilo, že:
„Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců … od převzetí věci. “
I pokud by byl na Váš případ aplikován nyní účinný občanský zákoník, situace by pro Vás nebyla o mnoho příznivější. Dle § 2129/2 občanského zákoníku totiž platí, že:
„Nevytkl-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla vytknuta včas. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. “
Záleželo by tedy na tom, zda prodávající o této vadě prodávaného domu věděl či musel vědět (ovšem pouze tehdy, pokud by se Váš nynější právní vztah s prodávajícím řídil občanským zákoníkem, což považuji za málo pravděpodobné).
2/ Vztah se sousedem:
Doporučuji Vám v první řadě:
- nahlédnout do katastru nemovitostí:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz
a ověřit, zda není Vámi vlastněný pozemek zatížen služebností (věcným břemenem), na jejímž základě je soused oprávněn vést Vaším pozemkem svou kanalizační přípojku,
- oslovit vlastníka/provozovatele kanalizace a dotázat se ho, zda o tomto stavu ví, popřípadě zda má v této souvislosti nějaké podklady (například souhlas původního vlastníka Vašeho domu s tímto napojením apod.).
Vyjde-li najevo, že žádná služebnost (věcné břemeno) zatěžující Váš pozemek neexistuje, budete se moci obrátit na souseda s požadavkem na smluvní zřízení služebnosti inženýrské sítě (§ 1267 a § 1268 občanského zákoníku). Tuto služebnost je samozřejmě možné zřídit jako úplatnou. Smlouvu o zřízení služebnosti bude nutné vložit do katastru nemovitostí.
Podmínkou pro zřízení služebnosti bude samozřejmě souhlas vlastníka/provozovatele kanalizace s nynějším stavem – tedy s napojením sousedova domu na Vaší kanalizační přípojku.
Pokud byste se sousedovým napojením na Vaší kanalizační přípojku nesouhlasil a sousedovi by nesvědčila služebnost (věcné břemeno) z minulosti, mohl byste se po sousedovi samozřejmě domáhat i odstranění jeho kanalizační přípojky z Vašeho pozemku (tedy zrušení napojení na Vaší kanalizační přípojku).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.