Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na sousední parcele plánují postavit RD a stavební úřad nás vyzval k vyjádření k dokumentaci. Náš dům je postaven 2m od společné hranice a soused navrhuje svůj dům také 2m od společné hranice. Mezi zdmi našich domů by tedy byly pouze 4m. Jeho dům by měl být tvaru L, přičemž dlouhá část je obytná u protější hranice jeho pozemku, a ke sopečné hranici a našemu domu je v jeho objektu venkovní sklad a garážové stání pro 2 auta.

Ve stěně jeho skladu podél společné hranice nejsou žádná okna, a ani v našem domě ve stěně směrem k sousedovi nejsou nyní okna od obytných místností. Protože plánujeme přístavbu, musíme přemístit okno v pokoji do stěny otočené k sousedovi, abychom zajistili v pokoji denní světlo. Myslím že v takovém případě musí být minimální vzdálenost mezi domy 7m, a ne pouze 4m, jak navrhuje soused, i když je v nejbližší části jeho domu sklad a garážové stání. Žádám o radu jak postupovat. Nelíbí se mi představa, že pouhé 4m od okna naší ložnice bude zeď sousedova domu se skladem a garáží, kde může vznikat hluk a pachy z benzínu a výfuků. Děkuji za odpověď. Simon.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je klíčový § 25 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
- je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m,
- ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností,
- vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m,
- s ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu - v takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory a musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek.
Zároveň je nutné upozornit na § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož může stavební úřad udělit ze shora vyjmenovaných požadavků výjimku – nic z výše uvedeného tedy není absolutním pravidlem.
Nevyhovuje-li Vám koncepce sousedova stavebního záměru, je v první řadě nutné sousedovi nic nepodepisovat (mám na mysli především situační výkres či jakýkoli jiný souhlas se sousedovým stavebním záměrem).
V druhé řadě pak vzneste k sousedovu stavebnímu záměru písemné námitky (k čemuž jste, jak z dotazu usuzuji, stavebním úřadem nyní vyzýváni). Tyto námitky musí být objektivně odůvodněné – v jejich rámci můžete navrhnout I vlastní představu řešení (především tedy v podobě zachování většího odstupu mezi stavbami).
Následně bude záležet na úvaze stavebního úřadu (který se bude muset s Vašimi námitkami vypořádat). Nebudete-li s vypořádáním námitek spokojeni, budete se případně moci odvolat k nadřízenému stavebnímu úřadu (krajský úřad). Vyloučit nelze ani následný soudní přezkum (v rámci správního soudnictví).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.