Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda má v kompetenci obec i možnost zažádat o stavební uzávěru na pozemcích svých i jiného majitele. Máme dům pod svahem a v současné době hrozí sesuv svahu, jak obecního, tak i soukromého majitele na naši nemovitost. Majitelé sousedního pozemku je realitní společnost, která hodlá vybudovat 5 RD pod tímto svahem.

O vánočních svátcích 2019 došlo k puklinám ve svahu a podle geologického posudku došlo 3. kategorii - nejvyšší riziko sesuvu půdy. Majitelé pozemků tvrdí, že nic nebudou dělat s patou svahu, ale opak je pravdou. Manžel měl možnost nahlédnout do jejich projektové dokumentace a 3-4m budou odkopávat patu svahu. V příloze zasílám posudek od geologické služby Praha. Může nám v ohrožení našeho majetku a našeho zdraví obec pomoci? Již v roce 2014 jsme byli evakuováni z domu, kvůli sesuvu v naší ulici zhruba 50m od nás. S pozdravem Doubravka.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Obec není tím, kdo o vydání stavební uzávěry žádá, nýbrž obec je tím, kdo o vydání stavební uzávěry rozhoduje.
Územní opatření o stavební uzávěře je konkrétně vydáváno radou obce (popř. zastupitelstvem obce v těch obcích, kde se rada obce nevolí), jak to vyplývá z § 6/6 písm. c) stavebního zákona.
Dotýká-li se územní opatření o stavební uzávěře více obcí anebo v případě nečinnosti příslušné rady obce, může být územní opatření o stavební uzávěře vydáno radou kraje (§ 98/1 stavebního zákona).
V této souvislosti se proto můžete obrátit na radu Vaší obce (popř. na zastupitelstvo obce, není-li ve Vaší obci rada obce volena) s podnětem k vydání územního opatření o stavební uzávěře. Bude-li rada obce v této souvislosti nečinná, můžete se se stejným podnětem obrátit na radu kraje.
Na tomto místě je vhodné upozornit, že územní opatření o stavební uzávěře nemůže být radou obce vydáno „jen tak“, nýbrž musí být splněny zákonem předepsané podmínky. Konkrétně dle § 97/1 stavebního zákona platí, že:
„Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Územní opatření o stavební uzávěře lze vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho část. Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce. “
Je zřejmé, že územní opatření o stavební uzávěře nemůže být vydáno kdykoli, nýbrž může být vydáno buď v souvislosti s připravovanou územně plánovací dokumentací (jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny), nebo v souvislosti s jiným rozhodnutím či opatřením v území, jímž se upravuje využití území, anebo v souvislosti se zrušením nebo změnou rozhodnutí o námitkách nebo zrušením opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho části.
Z výše uvedeného vyplývá, že rada obce může v případě Vašeho podnětu vyhodnotit situaci tak, že zákonné podmínky pro vydání územního opatření o stavební uzávěře nejsou v tomto případě splněny.
Bude-li zahájeno územní řízení, týkající se plánované výstavby na sousedním pozemku, lze Vám doporučit, abyste se obrátili na místně příslušný stavební úřad a požádali o své účastenství v takovém řízení (jste-li hraničními sousedy tohoto pozemku, měli byste se stát účastníky územního řízení automaticky). V takovém případě budete oprávněni vznášet v rámci tohoto řízení námitky (a tudíž i předložit stavebnímu úřadu geologickou zprávu, která je přílohou Vašeho dotazu).
Další možností, jak Vámi popsanou situaci řešit, je kontaktování místně příslušného stavebního úřadu. Dle § 135/2 a § 137 stavebního zákona je stavební úřad oprávněn nařídit vlastníkovi provedení nutných zabezpečovacích prací nebo nezbytných úprav, a to například tehdy, je-li ohrožen majetek, životy či zdraví osob. Tato ustanovení stavebního zákona jsou sice primárně určena pro havarijní stavy staveb, dle mého názoru jsou však vztažitelná rovněž na nebezpečné vlastnosti pozemků.
Určitou ochranu Vám může v této souvislosti poskytnout i místně příslušný okresní soud. Konkrétně dle § 2903/2 občanského zákoníku platí, že při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník