Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused si postavil přístřešek na skladování dřeva o rozměrech přibližně 30 x 2 m (betonová podlaha, sloupky z lešenových trubek, střecha z vlnitého eternitu vyspádovaná na můj pozemek bez okapu). Dlouhá stěna je přesně na hranici pozemku a je tvořena již zmíněnými trubkami zabetonovanými v zemi a drátěným plotem.

Hranice pozemku je ve vzdálenosti cca 4,5 m od stěny mé stodoly (zděné). Je možné postavení takového přístřešku se střechou z eternitu bez mého souhlasu a skladování v něm cca 150 m3 dřeva? Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Rovněž Vámi popsaný přístřešek na dřevo je stavbou a vztahují se na něj proto veškeré požadavky stavebního zákona. Dle § 2/3 stavebního zákona totiž platí, že stavbou jsou veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Váš soused byl tudíž při výstavbě (resp. ještě před jejím započetím) přístřešku na dřevo povinen postupovat dle platné právní úpravy.

V první řadě lze upozornit na § 25/5 a 6 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle níž platí, že:
- vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení (kam lze jistě zařadit i přístřešek na dřevo) umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m;
- s ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu; v takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba ani její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Je zřejmé, že Váš soused výše uvedená pravidla porušil. Zaprvé tím, že nezachoval minimální dvoumetrovou odstupovou vzdálenost od hranice pozemků, zadruhé tím, že nezamezil stékání dešťových vod z přístřešku na Váš pozemek.
S ohledem na Vámi uváděné rozměry sousedova přístřešku a na to, že tento přístřešek je vybudován na hranici pozemků, bylo zapotřebí, aby soused před započetím výstavby získal příslušné přivolení stavebního úřadu.
Váš soused byl povinen kontaktovat stavební úřad, doložit mu veškeré zákonem vyžadované dokumenty a vyčkat, až stavební úřad vydá příslušné přivolení. Tímto přivolením by měl být územní souhlas a souhlas s tzv. stavební ohláškou (jak to vyplývá z § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. d) stavebního zákona).
Jednou z podmínek pro získání územního souhlasu a souhlasu se stavební ohláškou je doložení písemných souhlasů sousedů (a to ve formě podpisu situačního výkresu). Váš soused byl tedy povinen získat Váš písemný souhlas se svým stavebním záměrem. Pakliže by se sousedovi nepodařilo Váš písemný souhlas získat, byl by nucen požádat stavební úřad o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (musel by tedy zvolit administrativně náročnější cestu).
Máte-li v úmyslu nastalou protiprávní situaci řešit, můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad a upozornit ho, že Váš soused vybudoval na svém pozemku nepovolenou stavbu (tzv. černou stavbu). Stavební úřad by měl v této souvislosti zahájit řízení o odstranění stavby, v jehož rámci umožní Vašemu sousedovi stavbu přístřešku dodatečně legalizovat (samozřejmě za předpokladu, že soused splní veškeré předepsané povinnosti).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území