Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1988 jsme zakoupili krajní domek v 6ti řadovce. 07/2018 došlo opakovaně k vytopení sklepních prostor a při vydatnějších srážkách začala vyvěrat voda z chodníku před našim domem. Kontaktovali jsme proto bývalého majitele domu, a ten sdělil, že v tomto místě vyúsťuje drenáž do trativodu, kterou vykopal a uložil nejen pro náš dům, ale minimálně i ještě dva sousední domy.

Provedli jsem kontrolní výkop v místě vývěru a opravdu jsme narazili na trativod a drenáž. Překvapovala nás množství vody, které se shromažďovalo v tomto výkopu při deštích pár minut po jejich začátku (čerpadlo nestíhalo tuto vodu odčerpávat).
Ostatní obyvatelé řadovky prohlásili, že je to náš problém a nekomunikují.
V 10/2018 jsme se proto obrátili na MÚ s žádostí o provedení místního šetření, zda někdo neužívá tuto drenáž jako kanál pro dvorní vpusti či svody z pergol či střech. Výsledkem šetření bylo, že se v případě drenáže jedná o černou stavbu a pokud budeme trvat na provedení šetření, bude zahájeno správní řízení o odstranění černé stavby (s možností legalizace) + pokuta (v kupní smlouvě na dům drenáž uvedena byla).
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo zjistit napojení minimálně svodu vody z pergoly do drenáže, stojíme před rozhodnutím. Neřešit tento problém úřední cestou a drenáž na hranici pozemku přerušit, ale co se bude dít v případě, že se problém s vodou přenese na sousedy. Nebo provést legalizaci drenáže, ale toto si moc nedokážeme představit jak z hlediska technického, tak i finančního.
Výše uvedený problém jsme „zatím“ vyřešili napojením drenáže na kanalizaci (se souhlasem VaK a s vědomím MÚ) a už jen toto nás stálo cca 43 000 Kč a to nepočítáme škody na majetku, na které nelze uplatnit uzavřenou pojistku. Děkuji, Vendělín

 

ODPOVĚĎ:
Ideální variantou řešení je samozřejmě provedení legalizace drenáže (ve smyslu § 129 stavebního zákona). Pakliže je pro Vás toto řešení finančně (či jinak) nedostupné, je zapotřebí uvažovat o jiných možnostech řešení.
Pokud Vámi popsaný problém v současné chvíli řešíte napojením drenáže na kanalizaci, přichází samozřejmě do úvahy varianta, kdy toto dočasné řešení prodloužíte na neurčito. Pakliže Vám toto dočasné řešení v současné chvíli nepřináší žádné finanční zatížení a pokud jste s VaK nedohodli žádnou lhůtu pro ukončení napojení drenáže na kanalizaci, můžete zaujmout pozici příslovečného mrtvého brouka a nechat věci, jak jsou.
Nebude-li pro Vás ani shora uvedená varianta (prodloužení napojení drenáže na kanalizaci na dobu neurčitou) přijatelná, nezbude Vám, než přistoupit k chirurgickému řešení daného problému, tj. k zaslepení drenáže na hranici pozemku.
Jelikož na Vaší straně existuje pochybnost o tom, zda není některý ze sousedních domů na drenáž napojen svodem z pergol či střech, je vhodné, abyste o svém úmyslu zaslepit drenáž všechny své sousedy s dostatečným předstihem upozornili.
Toto upozornění Vám doporučuji realizovat písemně, adresně a prokazatelně. Tzn. že je vhodné zaslat každému sousedovi zvlášť dopis, přičemž je možné ho sousedovi předat osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka, popř. dopis zaslat doporučenou poštovní zásilkou, a to s dodejkou.
V tomto dopise popište stručně současný stav:

1/ uveďte historické zasazení problému (kdy a kým byla drenáž vybudována),

2/ uveďte právní zhodnocení současného stavu (tedy názor stavebního úřadu, že se jedná o tzv. černou stavbu),

3/ uveďte, proč pro Vás nejsou výše uvedená řešení nastalého problému přijatelná a především

4/ seznamte sousedy se svým záměrem drenáž zaslepit; v tomto ohledu je zapotřebí popsat, kdy a jakým způsobem hodláte zaslepení provést a především jaké technické následky takové zaslepení přinese; sousedy výslovně upozorněte, že pokud je některý dům na tuto drenáž napojen svody z pergol či střech (což je rovněž tzv. černou stavbou), může po zaslepení drenáže čelit určitým problémům – které je vhodné rovněž popsat; sousedy proto tímto prostřednictvím vyzvěte, nechť si ve vlastním zájmu zkontrolují, zda není jejich dům načerno připojen k drenáži.

Jeden Vámi podepsaný stejnopis dopisu (pro každého souseda zvlášť) si samozřejmě ponechte. Tímto způsobem by mělo být zabráněno vzniku Vaší odpovědnosti za případnou škodu na straně Vašich sousedů.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)