Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědil jsem pozemek s budovou zkolaudovanou 1988. Tato budova byla zkolaudována jako "víceúčelový hospodářský objekt" a byla používána jako chata či zahradní domek. Budovu jsem upravil a zařídil a začal v ní trvale bydlet. Stavební úřad ovšem nechce povolit užívání stavby (trvale bydlet) jelikož je to v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a argumentuje nízkým stropem 2,4 m.

Je přitom podle stavebního zákona třeba 2,5 m. Budova má přitom číslo popisné i číslo orientační. Chtěl bych vše dát do pořádku, ale z technického hlediska nelze stropem hýbat. Mohu v této budově bydlet? Děkuji za odpověď, Vašek.

ODPOVĚĎ:
Dle § 126/1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Byla-li proto Vámi vlastněná stavba zkolaudována jako „víceúčelový hospodářský objekt“, není možné jí užívat k bydlení, protože to odporuje účelu jejího užívání. V tomto ohledu je irelevantní, jak byla tato stavba fakticky užívána, rozhodný je účel jejího užívání, který je vymezen v příslušném kolaudačním souhlasu, kolaudačním rozhodnutí apod.
Aby bylo možné v této stavbě bydlet, muselo by dojít ke změně účelu jejího užívání (§ 126 a § 127 stavebního zákona). V takovém případě musí ovšem tato stavba vyhovovat po technické stránce (buď v současné podobě či po stavební úpravě) novému účelu jejího užívání (tzn. byla-li dosud Vámi vlastněná stavba zkolaudována jako hospodářský objekt, musela by nyní splňovat technické podmínky pro trvalé bydlení či rodinnou rekreaci).
Je podstatné, jaký nový účel užívání si pro svou stavbu představujete, resp. s jakým návrhem jste oslovil stavební úřad.
Dle § 40/2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby musí být světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. Z těchto hodnot není možné udělit výjimku, jak vyplývá z § 54 vyhlášky o technických požadavcích na stavby.
Na tomto místě však upozorňuji, že § 40/2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby se vztahuje toliko na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci. Pokud byste stavební úřad oslovil s návrhem na změnu účelu užívání pouze části Vámi vlastněné stavby, přičemž její základní určení (jako hospodářského objektu) by zůstalo nezměněno, bylo by možné aplikovat § 10/5 písm. a) a b) vyhlášky o technických požadavcích na stavby.

Dle tohoto ustanovení musí být světlá výška místností alespoň:
- 2600 mm v obytných a pobytových místnostech,
- 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti.

Z těchto požadavků však již může být stavebním úřadem udělena výjimka, budou-li splněny podmínky dle § 169 stavebního zákona (jak vyplývá z § 54 vyhlášky o technických požadavcích na stavby).
Pokud byste tedy stavební úřad požádal o změnu účelu užívání jedné či několika místností (v rámci Vámi vlastněného hospodářského objektu), které by se staly místnostmi obytnými či pobytovými, bylo by zároveň možné, aby Vám stavební úřad udělil výjimku ze shora uvedených požadavků na nejmenší světlé výšky obytných či pobytových místností. Je ovšem pravdou, že úspěšná realizace tohoto scénáře bude ze strany stavebního úřadu vyžadovat notnou dávku dobré vůle.
Pokud v současné době v předmětném hospodářském objektu trvale bydlíte, dopouštíte se pravděpodobně přestupku dle § 178/1 stavebního zákona (a to dle jeho písm. g), k) nebo o) ), za který Vám může být udělena pokuta do 500.000,- Kč (jak vyplývá z § 178/3 písm. c) stavebního zákona).
Skutečnost, že Vámi vlastněný hospodářský objekt je označen popisným a orientačním číslem, na shora uvedeném nic nemění. Popisná, evidenční a orientační čísla nemají žádný vliv na účelové určení jednotlivých staveb (§ 31 zákona o obcích).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.