Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naproti našemu domu byla zahájena stavba (podle neověřené informace "nerušící výroba"). Mezi naším pozemkem a stavbou leží podle katastru následující parcely: chodník-obecní, ulice-krajská, zelený pás-obecní a další ulice-obecní. Vzdálenost od našeho pozemku je celkem cca. 25m. Stavební úřad se neobtěžoval nás informovat.

Na webu MMR jsem našel informaci - viz (http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=180&IDtema=12) ohledně nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb. ve věci chápání „sousedních“ pozemků. Jak se můžeme v tomto případě domoci alespoň relevantních informací o stavbě, event. můžeme v této fázi nějak revokovat závěry stavebního řízení, ke kterému jsme měli zřejmě být přizváni? Děkuji za odpověď. Jeroným

ODPOVĚĎ:
S Vámi prezentovanými závěry Ústavního soudu (které se vztahovaly na starý stavební zákon) lze samozřejmě souhlasit i dnes (přičemž byly transformovány rovněž do znění dnes účinného stavebního zákona).

V první řadě připomínám, že v rámci probíhajícího územního či stavebního řízení jste jeho účastníky obecně na základě § 27/3 správního řádu, který odkazuje na vymezení účastníků územního či stavebního řízení ve stavebním zákoně.

Současně pak platí, že za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán (zde stavební úřad) usnesení, proti němuž je následně možné podat odvolání (§ 28 správního řádu).

V současné chvíli Vám proto lze doporučit kontaktovat stavební úřad a domáhat se „přibrání“ do probíhajícího územního či stavebního řízení (přestože účastníky těchto řízení jste samozřejmě již nyní). Ve smyslu § 28/1 správního řádu pak tvrďte (s poukazem na zmiňovanou judikaturu), že jste účastníky předmětných správních řízení. Nebude-li stavební úřad ochoten Vaše účastenství uznat, budete oprávněni bránit se podáním odvolání (jak uvedeno výše).

Pokud již v rámci územního či stavebního řízení došlo k vydání rozhodnutí, a toto rozhodnutí (např. územní rozhodnutí či stavební povolení) Vám nebylo doručeno, jste (jako tzv. opomenutí účastníci) oprávněni podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání předmětného rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvíte. Nejpozději je však možné podat odvolání do 1 roku ode dne, kdy bylo předmětné rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil, přičemž zmeškání tohoto úkonu nelze prominout (§ 84/1 správního řádu). V tomto odvolání pak může opomenutý účastník samozřejmě vznést námitky, které by při řádném běhu věcí mohl vznést již v územním či stavebním řízení.

Shora uvedené však nesmí vést k šikanóznímu výkonu práva, dle § 84/2 správního řádu se nemůže neoznámení rozhodnutí dovolávat ten, kdo se s ním prokazatelně seznámil. Na takového účastníka se hledí, jako by mu správní orgán doručil rozhodnutí s chybějícím poučením (podle § 83/2 správního řádu).

Dojde-li pak k podání odvolání opomenutého účastníka, musí být stavebním úřadem zvlášť dbáno na oprávněné zájmy účastníků, kteří byli v dobré víře (tzn. předpokládali, že územní rozhodnutí či stavební povolení je vydáno platně). V této souvislosti upozorňuji rovněž na rozsudek ze dne 17. 2. 2009, č. j. 2 As 25/2007-118, v němž Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že nedoručení správního rozhodnutí nemusí ve všech případech znamenat jeho automatické zneplatnění, podstatná je zde informovanost opomenutého účastníka o obsahu nedoručeného správního rozhodnutí. K tomuto rozsudku více zde:

http://bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/17309-neoznameni-rozhodnuti-ucastnikovi-spravniho-rizeni-dusledky.html