Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
 
Dočasnou pracovní neschopností (dále jen DPN) se i pro rok 2020 rozumí stav, kdy  pojištěnec  nemůže z důvodu nemoci (úrazu) vykonávat dosavadní  výdělečnou činnost. O vzniku DPN rozhoduje  ošetřující lékař.
Práceneschopným je uznán také pojištěnec, který byl sám přijat do nemocnice nebo tam byl přijat jako  doprovod  nezletilého dítěte nebo byl přijat k  poskytnutí komplexní lázeňské péče, a dále pojištěnec, který pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační pomůcky nemůže vykonávat dosavadní výdělečnou činnost.   V  době nároku na  peněžitou pomoc v mateřství  vzniká DPN, pokud dlouhodobé závažné onemocnění pojištěnce znemožňuje péči o dítě. U těhotné pojištěnky, která nemá nárok na peněžitou pomoc v  mateřství z  žádné činnosti a doloží tuto skutečnost potvrzením OSSZ, rozhodne ošetřující lékař o vzniku DPN od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.
 
Ošetřující lékař uznává DPN ode dne, kdy ji zjistil, výjimečně ji může uznat až 3 kalendářní dny zpětně, zejména pokud nemohl pojištěnec lékaře navštívit. V  průběhu DPN je ošetřující lékař povinen posuzovat zdravotní stav pojištěnce a provádět kontroly zdravotního stavu. Ošetřující lékař ukončí DPN, pokud zjistí, že zdravotní stav umožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost (po uplynutí 180 dnů i jinou výdělečnou činnost) nebo pečovat o dítě. Ošetřující lékař může ukončit DPN až 3 dny dopředu. Důvodem k  ukončení DPN je kromě zlepšení zdravotního stavu také oprava nebo pořízení nové ortopedické či kompenzační pomůcky, uznání  invalidity, vznik nároku na výplatu  starobního důchodu  při skončení zaměstnání a vznik nároku na peněžitou pomoc v  mateřství.   Pojištěnce, která neměla nárok na peněžitou pomoc v  mateřství, trvá DPN do konce 6. týdne po porodu.   Pokud se pojištěnec nedostaví ke kontrole a neprokáže závažné důvody, ošetřující lékař pracovní neschopnost také ukončí.

Hlášení o vzniku DPN a hlášení o ukončení DPN ošetřující lékař zasílá příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, popř. jinému příslušnému orgánu nemocenského pojištění, nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku či ukončení DPN.

Pozor! Nutno odlišit od dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče ozaměstnání!

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00