Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

K čemu status OZZ slouží? Účelem uznání statusu OZZ je podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce. Zaměstnávání OZZ bude ze strany státu  podporováno poskytováním příspěvků zaměstnavateli. Příspěvek mohou zaměstnavatelé od úřadu práce čerpat od 1. 1. 2015.

Kdo má nárok získat status OZZ?

Jako OZZ bude uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost  zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci či ji získat je podstatně omezena. Příčinou tohoto  omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové  nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Kritéria jsou uvedena v právních předpisech, konkr. v § 67 zákona o zaměstnanosti  (zákon č. 435/2004 Sb.).

 

Kdo může podat žádost a jaký úřad o statusu OZZ rozhoduje?

Žádost podává občan (starší 15 let, který ukončil povinnou školní docházku) který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu má  omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. Za osobu mladší 15 let může žádost podat pouze jeho zákonný zástupce. Žádost musí mít písemnou  formu a musí z ní být patrné, kdo ji podává (uvede se jméno, příjmení, datum narození, adresa a podpis žadatele) a čeho se týká (tj. žádost o uznání  za OZZ). Kromě toho je důležité uvést označení ošetřujícího lékaře a jeho sídlo. Žádost lze podat přímo na příslušné OSSZ (podle místa trvalého  bydliště občana, u cizinců podle místa hlášení pobytu v ČR) nebo zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky.   Doporučený vzor žádosti je  dostupný na OSSZ nebo v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/. Po podání žádosti žadatel obdrží
písemnou informaci týkající se posuzování jeho zdravotního stavu s požadavkem na podrobení se vyšetření u ošetřujícího lékaře (doporučený  termín je do 8 dnů od doručení informace s výzvou) a na vyplnění přiloženého „profesního dotazníku“. O uznání občana za OZZ rozhoduje OSSZ  podle místa trvalého pobytu občana (u cizinců podle místa hlášeného pobytu v ČR) na základě posudku zpracovaného posudkovým lékařem OSSZ.

 

Je OZZ také občan, který byl uznán invalidním?

Na osoby, které již byly nebo budou uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, se automaticky  pohlíží jako na osoby se zdravotním postižením (OZP). To platí i pro osoby, kterým ČSSZ invalidní důchod nevyplácí z důvodu nesplnění podmínky  potřebné doby důchodového pojištění. Tito lidé tedy o status OZZ nežádají, protože mají z titulu své invalidity status OZP, jehož účel je obdobný –  podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce.

 

Jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí?

Rozhodnutí vydává příslušná OSSZ do 30 dnů od doručení žádosti. Je však třeba počítat s tím, že lhůta se prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání  posudku, která je 45 dní. Lhůta může být případně i prodloužena o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti.

 

Jak postupovat při nesouhlasu s rozhodnutím?

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení, a to u OSSZ, která jej vydala  (nelze se odvolat proti samotnému posudku). O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

 

Od kdy status OZZ vzniká a jaká je doba jeho platnosti?

Status OZZ vzniká ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, což v praxi znamená uplynutím 15 denní lhůty pro podání odvolání nebo dřívějším  dnem, pokud se žadatel vzdal práva na odvolání. Status OZZ je platný do dne vyznačeného na posudku, resp. rozhodnutí. Doba platnosti se stanoví  zpravidla na 3 – 5 let, může být však stanovena i na dobu neurčitou. Status OZZ se automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat.

O statusu OZZ nelze rozhodovat zpětně. S ohledem na délku řízení je tedy vhodné podat žádost o pokračování statusu OZZ v dostatečném předstihu  před termínem skončení jeho platnosti (cca 4 měsíce).

 

Jak se status OZZ či OZP prokazuje, podmínky získání statutu osoby zdravotně znevýhodněné

Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím (s vyznačením nabytí právní moci) nebo potvrzením, které na žádost občana vydá příslušná OSSZ. Status  OZP se prokazuje buď posudkem o invaliditě, nebo potvrzením vydaným příslušnou OSSZ.  

 

Existují procesní překážky pro přiznání statusu OZZ?  

Ano, status OZZ nemůže získat osoba, u které probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu nebo již byla uznána invalidní v jakémkoliv stupni
invalidity.

 

Jaký je rozdíl mezi OZP a OZZ?

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle § 67 zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) fyzická osoba, která je orgánem sociálního
zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou (OZZ).
Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou tedy podskupinou osob se zdravotním postižením, které nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

 

Je nutné podat novou žádost, pokud byl občan jako OZZ trvale uznán již od roku 2011?

Ne, a to i přesto, že kategorie OZZ byla původně s účinností od 1. 1. 2012 zrušena zákonem č. 367/2011 Sb. , dle kterého bylo stanoveno,   že platnost původního rozhodnutí je nejpozději do 31. 12. 2014. Podle přechodných ustanovení zákona o zaměstnanosti však původní rozhodnutí  o OZZ vydaná Úřadem práce do 31. 12. 2011 platí po celou dobu, po kterou byla vydána. Pokud byl tedy občan před 31. 12. 2011 uznán za OZZ trvale,   má tento status i po 1. 1. 2015 a nemusí podávat novou žádost.

 

Bližší informace poskytnou a vysvětlení podají každý úřední den pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení.

 

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ, 08/2017, aktualizace 1/2020.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00