Počet stránek ve webu: 40.357

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)
Požádal jsem obecní úřad o pokácení dvou stromů na chatě. Rostou těsně vedle hranice našeho pozemku na obecním pozemku. Jedná se o pozemek mezi chatami což má sloužit podle stávající dokumentace jako parkoviště. Je tu však nebezpečí od uschlých a padajících větví.

To samé se děje i na našem pozemku a ničí to náš majetek. Stromy jsou už staré a hodně košaté. Nechci ani domyslet co by se stalo s chatou, kdyby se na ní vyvrátil nebo kdyby někomu spadla větev na hlavu, když právě prochází pod stromy do dřevníku nebo kůlny. Starosta obce se neustále vymlouvá že nemá čas, že je zapotřebí provést dendrologický posudek a stále se nic neděje. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Neboť ve svém dotazu zmiňujete, že Vaše žádost nebyla obecním úřadem dosud vyslyšena, zmíním (pouze orientačně), že kácení mimolesních dřevin (tedy i stromů obce či města) je ošetřeno v § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny a v § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Dle shora uvedené právní úpravy může o pokácení stromu požádat i osoba odlišná od vlastníka příslušného pozemku, přičemž náležitosti takové žádosti jsou uvedeny v § 8/3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ve Vašem případě by měl být vlastník příslušného pozemku (tzn. i vlastník stromů) reprezentován majetkovým odborem obecního úřadu, přičemž o Vaší žádosti by měl rozhodovat odbor životního prostředí. Neboť posuzování žádosti o pokácení stromu je standardním správním řízením (které by zpravidla nemělo trvat déle než 30 dní), nabízí se Vám v první řadě některé z tzv. opatření proti nečinnosti dle § 80 a násl. správního řádu.
Váš další postup pak může být inspirován např. touto právní úpravou:
1/ Dle § 8/4 zákona o ochraně přírody a krajiny není třeba povolení ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody (obecní úřad) do 15 dnů od provedení kácení. Dosahuje-li Vaše současná situace zákonem zmiňované intenzity, nechávám na Vašem posouzení, v každém případě však doporučuji důkladnou foto- či videodokumentaci (popř. opatření několika svědeckých výpovědí). Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že citované ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny je speciálním vyjádřením obecného pravidla tzv. svépomoci dle § 6 Občanského zákoníku.
2/ Dle § 417 Občanského zákoníku platí, že komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Jde-li pak o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody. V daných souvislostech se proto můžete obrátit na soud s žádostí, aby obci uložil povinnost stromy pokácet (popř. provést jiný zásah).
3/ Přesahují-li větve stromů nad Váš pozemek, bylo by též možné využít obecnou ochranu vlastnického práva dle § 126/1 Občanského zákoníku, specifikovanou dále zejména v § 127/1 Občanského zákoníku a větve stromů odstranit. V této souvislosti není opět vyloučeno, abyste se obrátil na soud s tzv. sousedskou žalobou (zejména není-li odstranění větví svépomocí technicky možné, opř. pokud by ani tento zásah nevedl ke kýženému stavu).